Baši čhinavibe sa o čhania rasakiri diskriminacia

Baši čhinavibe sa o čhania rasakiri diskriminacia

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda koje su proglašene u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao prepreka za prijateljske i miroljubive odnose među narodima i kao čin koji je u stajnu da poremeti mir i bezbednost među ljudima.

Haliti insistira da sve države  preduzmu ozbiljne mere i da ponovo razmotre  vladinu i drugu  javnu politiku, a takođe i da ukinu zakone i propise koji utiču na stvaranje i održavanje rasne diskriminacije ma gde ona još postojala.

O prezidenti ko dizutnengoro khedipe „Romengiri nevimatangiri-informaciakiri agencia“ Bajram Haliti ki Pres konferencia avdive sebepi permanentno diskriminaciakoro buvljaribe upro Roma ko phuvja tari Purabdakšinali Evropa,savi bazirinela pe ki rasa, mortikakiri renka ja etnikano preperibe, vakergja kaj odova si phegipe taro manušikano garvasijalipe thaj kaj valjani te ovel došakerdi sar phagipe taro principia tar UN Hakongoro lil, sar phagipe taro manušikane hakoja thaj fundavne tromalipa kola si proklamirime ki Univerzalno deklaracia bašo manušikane hakoja, sar bariera baš amalikane thaj sansareskere vjavaharia maškar o džijania thaj sar akti kova šaj te ruminel o sansari thaj arakhibe maškar o manuša.

Haliti insistirinela kaj sa o raštre valjani te len seriozna napia thaj palem te dikhljaren i radžakiri thaj aver politika, a jekajek thaj te čhinaven o kanunia thaj hramina kola kerena asari ko keribe thaj ikeribe rasakiri diskriminacia kote thaj oj te agzistiringja.

Haliti džipherela kaj sa o raštre valjani te anen kanunideibe ki resarin te bimuken diskriminacia thaj te len sa o džovapiale napia ki te cidljaren odola stereotipja kola anena dži rasakiri diskriminacia.

Haliti haljovkerela kaj o Evropakoro konsili dajatvingja sakone raštra dženi ki Evropakiri unia ma te kerel nisavo akti tari rasakiri diskriminacia ja ma te kerel rasakiri diskriminacia mamuj džene ja institucie, sar thaj ma te čhipotinel agjaar so sa o publik radže thaj publik nacionalna thaj lokalna institucie te ikeren pe ko akala dajatve.

Sar prezidenti ki Romengiri Nevimatangiri informaciakiri agencia, apelirinava ko sa o maškardžianeskere relevantna faktoria te arakhen čhani koleste o raštre thaj i maškardžianeskiri khedin ka šaj te čhinaven o dujvar savali: avgo te mujalkeren i diskriminacia thaj ko odova čhani te pikjaren o jekajekhipaskoro principi sa e dživde manušenge thaj dujto- te arakhen e minoriteten agjaar so sakova dženo ki savi te si grupa šaj te garavel po identiteti ko napi koleste odova si ko haljovibe e manušikane hakoncar.

Mo savali sar prezidenti ki Romengiri nevimatangiri informaciakiri agencia si te mujalkerav man odolenge kola anena dži bimangipe thaj ksenofobia thaj te sikavav ko čhani koleste o jekajekhipe thaj digniteti šaj te oven arakhle ko pervazia taro teritorialno sahnipe thaj politikano stabiliteti.

Haliti klidarela kaj e minoritetengere hakoja nikana na valjani te keren pe agjaar ki te ruminen pe o fundavne jekajekhipaskere principia. I raštra valjani te ovel barabarutno kher sa e etnikane, dineskere thaj čhibjengere grupenge kola arakhena pe olate, a kola hošinena o jekajekhipe, agjaar so khoni na gndinela kaj si dizutno taro dujto niče. O aparthejdi ki Purabali Afrika sikavgja sar jek bitolerantno thaj bisansaralo minoriteti šaj te mujalkerel e preperutnen taro majoriteti te hošinen o jekajekhipaskoro hako. Phentuke sa o raštre si multietnikane ja multiekonfesionalna thaj esavke ka ačhoven. Khanči te nane vaver, o nacionalna sasoitnipa ka oven buteder, a na majhari pluralistikane šukrikerindor e asareske taro manušikane hakoja thaj demokratia.

 

Bajram Haliti, šerutno thaj džovapialo redaktori

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*