3.2.2014. – euinside.eu: I Holanda darala kθtar harne-kvalificirime Bugariă

3.2.2014. – euinside.eu: I Holanda darala kθtar harne-kvalificirime Bugariă

Te najsa e Sastrnali perda, višvan o Bugariă thaj Romancoja, jekhajekh thaj o Slovakiă, Čehiă, Polakiă thaj sa vaver kolenqe e Belineskoro duvari sine bariera anglal lengoro individualno thaj ekonomikano tromalipe, na ka oven sine čorole jeriă kola ruminena o šukaripe taro lengere paščimale jeriă ple manginasa bašo majlačho ʒivdipe, majlačho masekoskoro pokinibe thaj majbut šajsarina buqaqe. Te najsa nikana Sastrnali perda, umdinel pe kaj o dakšinale-Evropiăniă na ka oven sine sinonimi baši čorole, korupciă,ko buteder čhipote e majšukar educirime manušenqe.

O Evropakoro paščim kamiăbiqerqa te nakhavel ofto dakšinale-evropakere phuvjen, a majbut kθtar sa polandakere panjeskere lačharutne, numa  našavdilo e bugariăkere thaj romaniăkere harne-kvalificirime buqarnencar, ulavdeste Rromencar kola akana si tromale te butiqeren thaj ʒivdinen sakote ki EU kθtar 1.januaro.

O problemi si, numa, so i gajlja baši bugariăkiri-romaniăkiri invaziă nane salde britanikani. Si gajlje thaj ki Holanda savi ko paluno vakti giljavela sine ko anti-integraciăkoro hor barabar e Bare Britaniăsa.

Haing(anglikani čhib): http://www.euinside.eu/en/news/netherlands-seeking-a-solution-to-bulgariăn-romaniăn-migration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*