31.1.2014. – ljudskaprava.gov.rs: Paunović ki vizita e Uniăke tarθ Rromengere khedipa tari Republika Serbiă ano Vranje

31.1.2014. – ljudskaprava.gov.rs: Paunović ki vizita e Uniăke tarθ Rromengere khedipa tari Republika Serbiă ano Vranje

I direktorka ki Kancelariă baši manušikane hakoja thaj minoritetengere hakoja ki Republika Serbiăkiri Raʒi Suzana Paunvić, lelja than ko utsavalipe sebepi 45.beršalipe taro formiribe i Uniă tarθ Rromengere khedipa tari Republika Serbiă ano Vranje. I Uniă tarθ Rromengere khedipa barabar e Uniăsa tarθ Rromengere khedipa tarθ Pćinjakoro-Jablanicakoro reoni organizirinda lačho amalipe sebepi ʒanlo jubileji thaj o prezidento ki Uniă tarθ Rromengere khedipa Nenad Tairović denda plakete bašo dejbe thaj afirmaciă tari rromani nacionalno khedin e direktorkake tari kancelariă Suzana Paunović, e šefeske ani EU delegaciă ki Serbiă Majkl Devenport thaj Grem Tindaleske, menaʒeri ki Programa tar evropakoro partneribe e komunencar- PROGRES.

Haing : http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/601-paunovic-u-poseti-savezu-drustava-roma-republike-srbije-u-vranju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*