7.2.2014. – The Huffington Post: Sociălnikane duripasqoro nakhavqeribe ani Slovakiă

7.2.2014. – The Huffington Post: Sociălnikane duripasqoro nakhavqeribe ani Slovakiă

O sociălnikano duripe maškar o Rroma thaj na-rromane khedina ki Evropa si but bari. Avere lafencar, nane bare hemiba ma škar o duj khedina. Dikhindor o merdeveni zurardo kθtar Emori Bogardus 1925.berš- savo dela pučimata e manušenqe baši mangin te khuven ki hemime prandin jekhe rigate Ʒi mangipe baši deportaciă avere rigate- dikhaja kaj i majoritetno populaciă generalnikane mangela te iqerel po duripe. čače, nesave Rroma nane interesirime te prandinen pe na-Rromencar ja te Ʒivdinen ko na-rromane maškara-sar so sikavela i studiă ba šo rromane staviă ki purabali Serbiă. Numa, o talemiă te nakhavqerel pe o sociălnikano duripe generalnikane avena jekhe rigatar. Kθtar o Rroma butfar aƷiqerela pe- a nekana si thaj kurazhi dende- te ikljon taro socijalno dibi thaj te oven integririme ki majoritetno kultura. Buteder lendar qerena agjaar.

But xari na-Rroma, ko maškarvakti, dikhela te Ʒal avere dromesa. Tomas Hrustic si jek taro nekobor na-Rroma kola cidinqe o sociălnikano duripe. Sar sociălnikano antropologo siklilo rromani čhib thaj Ʒivdinela sine ki rromani khedin ki dakšinali Slovakiă.

Haing (anglikani čhib): http://www.huffingtonpost.com/john-feffer/bridging-sociăl-distance_b_4744370.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*