Bajram Haliti: Mamuj o Rroma na valjani te ovel diskriminaciā

Bajram Haliti: Mamuj o Rroma na valjani te ovel diskriminaciā

Vaqeribe kθtar Bajram Haliti, šerutno thaj ʒovapiālo redaktori ki
Rromengiri Nevimatanqiri/informativnikani agenciā

 

5.2.2014. – NIAR: O šerutno thaj ʒovapiālo redaktori ki Rromengiri Nevimatanqiri/informativnikani agenciā seljamiqerqa o leljaqeribe i rezoluciā kθtar Evropakoro Parlamenti savo arakhela minimum standardiā e Rromenge ki digra e Evropakere uniāsa ki te šukarqerel pe e Rromengoro pharo hali vaqerindor kaj odova si šuru e  Rromengere integraciāke bizi asimilaciā thaj diso so na valjani te prolongirinel pe. Lengere avutnipaskoro kamiābi si ʒanlo bašo prosperiteti e sahne kontinenteskoro thaj ka rodel ikeribe tari speciālno politika savi ka višvanqerel kaj o Rroma hošinena o post-tranziciākere beneficie.

Haliti akcentirinqa kaj o ,,rromano ʒiāni … valjani te ovel jekhajekh tromalipanca thaj hakonca sar vavera. Ola nane imigrantiā tare trinta phuvja- ola si diyutne ki Evropakiri uniā thaj mamuj lende na valjani te ovel diskriminaciā,,

Haliti aʒiqerela kaj i sigende leljardi rezoluciā kθtar Evropakoro parlamenti o u č e raʒakere lideriā ka sajdinen o akanutne zurale, publik mesažiā kaj o  č elale kriminaliā kolenqe te havqa pe kaj si motivirime bila č e gndencar thaj bitoleranciāsa ko avutnipe ka oven detalnikane rodljarde thaj procesirime pherde kanunengere šajsarinenca kola  direktnikane si phanle e bimangipaskere kriminalesa.

Jekhajekh, Haliti aʒiqerela e rezoluciākere leljaqeribaja kθtar Evropakoro parlamenti te qerel pe thaj zurarqeren pe o antidiskriminaciākere badaniā. O oficiālna antidiskriminaciākere badaniā sar thaj badaniā baši manušikane hakoja ka valjani te oven ingerenciencar te maren pe mamuj kriminali kerindor monitoring, havljaribe thaj asistenciā e kurbanenqe.

Haliti gndinela kaj i rezoluciā kθtar Evropakoro Parlamenti ka anel nevi paqiv savi valjani te dajanel pe soske o kondicie kolende akana buteder Rroma ʒivdinena si bipaqavibasqe.

,, Valjani te mara amen baši majšukar haljovibee Rromen tari rig kθtar vaver ʒene thaj te butiqera e Rromenqere liderencar ki te haljova lengere tendencie. Odova si khedin bare šajdipancar thaj saren si ʒovapiālipa te višvanqera kaj odova ʒiāni si šajsarinasa te realizirinel po dibe e evropakere khedinake.

E rezoluciākere leljaribaja kθtar Evropakoro parlamenti o raštre ʒene valjani te arakhen o etnikano, kulturnikano,  č ibiākoro thaj dineskoro identiteti e Rromane nacionalnikane minoriteteske ki pli teritoriā thaj te qeren kondicie baš angluniqeribe odova identiteti. Mulanutno thaj akaja Rezoluciā ka ovel salde muli šabdi ko lil,,- phandlja Haliti.

Bajram Haliti
šerutno thaj ʒovapiālo redaktori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*