2.3.2014. – Buteder θaro 160.000 Rroma lele plesutne karte

2.3.2014. – Buteder θaro 160.000 Rroma lele plesutne karte

Buteder θaro 160.000 Rroma ko palune trin berša lele plesutne dokumentiă šukrikerindor e proektesqe finansirime θari Norveška, vaqerdo si avdive sebepi agorqeribe θar odova proekti.

O proekti sine qerdo θari biraзaqiri organizaciă Praksis barabar e organizecienca Edukativno Rromenqoro centro θari Subotica thaj Osvit θaro Niš.

E Norveška-qoro ambasadori ki Serbiă Nils ragnar Kamsvag vaqerqa ki konferenciă žurnalistenqe ko Mediă centro kaj зanlo gendo Rroma зivdinela ki simantra θaro čorolipe numaj kaj o Rroma si majmarginalizirime grupa kasqoro majbaro problemi si o niămalo bidikhipe ja nanipe plesutne dokumentiă.

Kamsvag liparqa kaj o proekti ,,Deibe e sociălno inkluziăqe thaj marebaqe mamuj diskriminaciă upro marginalizirime populacie ki Serbiă,, anθarqa bašo čhinavibe o problemi e niămale bidikhlenqe ki Serbiă.

,,Sajqiă e manušikane xakonqe thaj sociălno inkluziă e marginalizirime grupenqe si funda baš poaθarutno drom e Serbiă-qe kori EU,, vaqerqa Kamsvag.

I koordinatorka ki programa Praksis Ivana Stankovič vaqerqa kaj o rodlăribe sikavqa kaj o Rroma majbut si diskriminirime ki fundavni škola.

Liparqa kaj o rromane sikle thanaqerde si majbutfar ko palune klupe thaj nane lenqe muklo te phiraven o bilovenqere lila sikljovibasqe khere.

Haing:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*