19.5.2014, NIAR – Bari sociălno-ekonomikano bibarabaripe maškar o bututno evropako them thaj e Rroma

19.5.2014, NIAR – Bari sociălno-ekonomikano bibarabaripe maškar o bututno evropako them thaj e Rroma

Si baro sociălno –ekonomikano bibarabaripe maškar o bututno evropako them thaj e Rroma savenθar maj but ӡivdisaren ano ekstremno ćorripe. Te si kaj ni avelpes ӡi ko paruvipe, kava konstantno ćorripe šaj te avel baro pharipe ano lungutno prosperiteto e Evropako, so ka avl jekhvaktutne bari tragedia sar e rromane, kadya e bierromane themesqe. E situacia kana maškar e dešduj thaj dešpanӡ milionura Rroma save trajisaren pe kava kontinento rodel sigo butikeripe sa e rajimatanqo save ramosaren piri politika mamuj o bararipe e EU.  E rroma si e majdukhavutni minoritikani grupa savi si ano majbaro bararipe. O laćharipe lenqe anglalimasqo  ka avel vi laćhe ano intrego kontinento thaj ka rodel o nakhavipe e specijalne politikako savi ka garantuil e rromenqe te aven len xošipe thaj posttraziciono beneficie.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*