23.5.2014, ERRC – E evropako krisi e manušikane xakajenqe istalmkerel e franciăki politika e  tradimasqi

23.5.2014, ERRC – E evropako krisi e manušikane xakajenqe istalmkerel e franciăki politika e tradimasqi

E evropako centro e rromenqe xakajenqo bahtarel e decizia e Evropake kriseqi e manušikane xakajenqi te ašunen o misal Hirtu thaj aver kontra e Francia, kaθar e zoresqo duraripe e rromane familiĕnqo ano šird e 2013 beršesqo. Ano ansvero pe Rromenqe vazdutne krisutna savesi zoresa durardutne anθar pire khera o Kriselin ka dikhlărel  e franciăki praksa zorese tradimatanqo thaj o ćhandipe pe save e franciăke kriselina ansverisarde pe kaya praksa. O Kriselin diya prioritetno tretmano kal misalesqe, a kado si napi savi si reyervišime e majserioznutne kategoriăke misala.

E franciăki rajipen akana kam musaj te sikavel e Kriselinesqe e egzaktne sebepura e tradimasqe anθar o 2013 berš thaj soske kode tradimata ni phagle e manušikane xakaya le Rromenqesave sesa tradutne anθar pire khera.

Xajing (anglikani ćhib): http://www.errc.org/article/the-european-court-of-human-rights-is-questioning-frances-evictions-policy/4286

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*