24.6.2014, ECRI – ECRI-sqoro rotalo astali ani Holanda

24.6.2014, ECRI – ECRI-sqoro rotalo astali ani Holanda

Mareba mamuj rasaqiri diskriminaciă vi bitoleranciă ani Holanda: rotalo astali θar Evropaqi komisiă mamuj rasizmo vi bitoleranciă ECRI ano Hag.

Data: 30.juno 2014.berš

Than: Muzeo vašij komunikaciă – Zeestraat 80/82 – Hag

Organizatoriă: ECRI barabar e Holanda-qere institutesa vaši manušikane xakoja

Resarina: Te del pe šajipe e participantenqe te qeren diskusiă vaši čhipote pala ko rekomandacie ko ECRI-sqoro monitoring raporti vaši Holanda, publikuime ano 2013.berš.O rotalo astali ka ovel ulavdo ko šθar kotora:

  • Šerutne arakhina θaro ECRI-sqoro raporti
  • Mamujipe e rasizmosqe vi bitoleranciăqe: rolă θaro nacionalna vi lokalna raƷe
  • Mareba mamuj bimangipasqro vi bitoleranciăqoro lafiqeribe
  • Kamijabiqeribe baši vulnerabna grupenqiri integraciă

Xaing(anglikani čhib): http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/164-23_06_2014_RTNetherlands_en.asp

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*