30.5.2014, NIAR – Pitanje Roma se sve češće postavlja na međunarodnom nivou

30.5.2014, NIAR – Pitanje Roma se sve češće postavlja na međunarodnom nivou

Aӡes ane Evropa savi lelpes sar kolevka e manušikane xakajenqi, muklimatanqi thaj demokratiăke, sar manajutno trendo trubul te sikavdŏl kaj o pućipe le Rromenqo sa maj but ćhutolpes po maškarthemutno nivelo. Koda šajisarel te avel les numajherenqe  laćhe natinӡ lenqe poziciăke. An kado trubul ulavdutne te sikavdŏl e Evropake regionalnutne organizaciăke aktivimata e (OEBS-esqe, e Evropake konzilosqe thaj Evropake uniăke).

Te vakarelpes, pala e fundutne xakaya e etnosikane minoritetenqe, sar kaj si o xakaj e sikavipnasqo e isimasqe etnosikane minoritetesqo o xakaj po barabaripe e bare themesqe isutnençar o xakay po trubuipe e ćhibăko ano private thaj themuno ӡivdipe, si vi xakya save ano ramo e OEBS-esqe sikavӡon o xakay po trubuipe e ćhibăpo anglutnovar sar xakaya save kam bi kauzasa šajina te akharenapes kolektivno xakajençar, aj na xakayençar save e etnikane jekhora prbinisaren sar grupe, vaj anglalisaren bizadimasqo piro nacionalno identiteto. Gothe maj anglal perel o xakay po vakaripe, thaj anglalipe e identitetesqo, xakaj po aralkhaipe thaj anglalipe e kulturako, xakay po fundipe thaj arakhaipe e šikšutne, kulturake thaj darhmake institucie, xakay pop o sikavipe pire religiăko, skolake institucie thaj kadya maj dur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*