31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: E Rromnă si vi aӡes ,,diskriminišime“ ane jugositokosqi thaj centralno Evropa

31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: E Rromnă si vi aӡes ,,diskriminišime“ ane jugositokosqi thaj centralno Evropa

Ana-Dalipovski– E Ana Dalipovski ,,Prezidentkinà e Kendrosqi  e Rromenqe integraciăke nakhavimasqi  ane EU „, aӡes ane iskirutni forma vakardas e ,,Nevimatanqe informativno rromenqe agenciăke „  agnciăke kaj si, i pala o lindipe thaj telaliskiripe e Konvenciăko kaθar sa e rromnenqe diskriminaciăke  formenqo kaθar e rig e majbare raštrenqe gindesqi ano EU truălipe, e Rromnà si vi ăӡes maj but diskriminišime ane Jugoistokosqi Evropa“.

,,Kadaya bibarabarutni relacia mamuj e rromani ӡuvli si les natinӡesqe vaj reslipe te rumisarel vaj bišajutnikerisarel  o pativalipe ja se kerutnipe ja se agordipe e manušikane xakajenqo thaj e fundutne mukilmatanqo po politikanoo, ekonomikano, amalikano, kulturako, forutnikano ja se aver làmia e rromane ӡuvlàke.

Feri kado kaθar sa e ӡenutna kaθar e EU rodav prekal e oficijelno nacionalne krisimata  thaj aver themutne institucie te garantin efikasno arakhaipe kaθar saikto thavdipe vaj praksa e rromane ӡuvliӡeăki diskriminacia thaj te garantin kaj e themutne institucie keren buti ano laćharipe  kal obligaciăsa  thaj te len ano dikhlipe sa e trebutne napi te crrdelpes e diskriminacia e ӡuvlenqi katar e savetena manuša, organizacie vaj fabrike“,- phandarda e Ana Dalipovski.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*