10.7.2014, ERRC – Franciă θala poaƷarig e Rromenqere θithanaqeribasa ki masovno baza

10.7.2014, ERRC – Franciă θala poaƷarig e Rromenqere θithanaqeribasa ki masovno baza

Franciă θala poaƷarig pe bikanunikane vi kuč politikasa Ʒaro Rromenqoro θithanaqeribe kola istemalqerqe po xako ko phiribasqo tromalipe ko pervazi Ʒar EU Ʒare phuva sar so si Rromuniă. Maškar 1.julo 2014. 3807 Rroma si θithanaqerdo Ʒaro 40 turli lokacie. O bareyaga ko duj maxale mukle 51 rromane familiă bizo kher θikana e franciăqe raθe implementirinde čelale θithanaqeriba ko 38 maxale.

Aso rodlăripasqe arakhina qerde Ʒar Evropaqo centro vaši Rromenqere xakoja ERRC vi Lig de drua d lom LDH, 28 θithanaqeriba qerdile pala ko krisesqe decizie(procedure vaši θithanaqeribe inicirime Ʒaro phuvaqe saybiye), ofto θithanaqeriba pala ki ničexramin Ʒaro lokalno dizyakošerutno ja prefekto kola liparde arakhibasqe problemiă, a ko duj maxale o manuša ande deciziă korkori te θan pala ko Ʒaravqeriba sebepi čelalo θithanaqeribe.

Ko vaxt Ʒar avga 3 masek 2014, e franciăqe raθe čelaleste θithanaqerde saxno 3428 Rromen. O neve gende khedime Ʒar ERRC vi LDH užeste sikavde kaj mamuj sa o dajatve vi kritike, e franciăqe raθe θana poaƷarig pe politikasa Ʒaro θithanaqeribe majmangleste Ʒaro rodipe čhaniă te arakhen pherdi integraciă e Rromenqe ko franciăqo sasoitnipe.

Xaing (anglikani čhib): http://www.errc.org/article/france-continues-to-evict-roma-on-a-massive-scale/4299

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*