11.7.2014, ERIO – ERIO-sqere rekomandacie e italiăqere prezidentlukosqe e EU-a

11.7.2014, ERIO – ERIO-sqere rekomandacie e italiăqere prezidentlukosqe e EU-a

O nevo prezidentluko e EU-a lendo θi Italiă, a šurardo ko julo Ʒi decembro 2014.berš si avgo ko nevo trio prezidentluko( Italiă, Letoniă vi Luksemburg). E Italiă-qo prezidentluko ovela ko naxθalo momenti vaš EU. EU arakhela pe ki faza θo nevaqeribe θ ekonomikani kriza, a o Evropaqo parlamenti vi i Komisiă purarena pe neve mandatiă kreiridnor šajdipa baš iranibe o fundavne moldipa ki EU-jekhipe, inkluziă, manušikane xakoja vi saygiă. Italiă valăni te istemalqerel akaja nukta θ iranibe ki te qerel sociălno niyami vi inkluziă e Rromenqe prioritetesa ko po prezidentluko ki te arakhel kaj i Evropaqi komisiă vi Evropaqo parlamenti iqerena akala pučimata ki EU politikani agenda. O investiribe ki Rromenqi inkluziă ka ovel θo kyari e sasoitnipasqe ko saxno ko lungeder roko soske ka tiknjarel o čorolipe, ka andarel Ʒi sociălno koheziă vi ekonomikano bayrovibe.

Xaing (anglikani čhib): http://www.erionet.eu/doc-recommendations_italian_presidency_2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*