12.7.2014, abc News – O čhavro ani koma vi o rromenqe Ʒithanaqeriba barjarena o patonibe upri Franciă

12.7.2014, abc News – O čhavro ani koma vi o rromenqe Ʒithanaqeriba barjarena o patonibe upri Franciă

Dišola sine sar savi aver čorolipasqi maxala ani lumiă-cerade kola arakhena sine θaro vaxtesqe kiyametya, čhudime kue gunoy kolen ni jek kamioni na khedinqa, plastikane kante panjesqe. Pal kodo jek θare Ʒivdutne θar akava rromano kampi ko uθarpaščimalo kotor θaro Pariz, tinejƷeri anavesa Θarius, sine mardo Ʒi koma, jakhdikhlo θari komšienqi rig.

Nekobore satonqe, o Rroma našavdile, rodindor thanoro ki nevi lokaciă ko periferie θari jek θare majbarvale dizya ki lumiă. Trin kurke majgeči, o 16-beršenqo Darius sa panda si ki koma. Lesqi familiă garavela pe. I policiă na asθarda khanikas.

Franciă arakhela pe teli sa majbaro patonibe te del Ʒovapi e liparinenqe kaj takatinela e birahatluko θar evropaqi majčoroli minoritetenqi grupa paqivesa kaj o Rroma jekajek penƷarde sar Rroma, mukle i them.

Truyal 20.000 lenθar Ʒivdinela ki Franciă, gend kova dišola sar tikno mamuj dešberšipanqe zorya harƷime ko rumibe bixakajale maxalen. 2013.berš o gendo Ʒithanaqerde maanuša sine jekajek e gendesa manuša kola sa panda si akate aso raƷaqe notiqeriba. Šajsarinenca vaši buqarnipe vi diskriminaciă kola si vi ko majbaro levelo lenqe dayenqe phuvenqe ki Dakšinali Evropa, o rromane migrantiă Ʒana poaθarig iranqeribasa.

Xaing (anglikani čhib):  http://abcnews.go.com/International/wireStory/comatose-boy-roma-evictions-pressure-france-24534037

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*