17.7.2014, ERRC – Rromuniăqe Rroma araqena pe neve Ʒithanaqeribaya

17.7.2014, ERRC – Rromuniăqe Rroma araqena pe neve Ʒithanaqeribaya

O Evropaqo centro vaši Rromenqe xakoja ERRC vi Romani Criss but si gaylime sebepi eratutno Ʒithanaqeribe ki Eforiă, regioni Konstanta, Rromuniă. Pala ko Ʒithanaqeribe ko septembro 2013. Deš rromane familie panda jek drom si Ʒithanaqerde teli rodipe θaro telidizyakoqerutno ki Eforiă bidikhindor o rromuniăqo vi maškarƷiănesqo kanuni. Akava drom ola si thanaqerde ko kontejnera kola ko saxno na kaniyabiqerena te čaljaren o nacionalna thaj maškarƷiănesqere standardiă θaro thanaqeribe. Trine familienqe naj dendo nisavo thanaqeribe.

Javinate 16.julo 2014, deš familie paše Ʒi 50 manušenca saiqerindor čhavren Ʒithanaqerde si θari mukli škola kolate sine Ʒithanqerde θari raƷenqi rig pal anglederutno Ʒithanqeribe ko semptembro 2013. Efta faamilie Ʒithanaqerde si ko kontejneriă kola na pherena o fundavne Ʒivdipasqe standardiă sar so si adekvatno saniθarno phandin, pani, elektrika. Si majxari θaro 20 kvadratna metre, vi o kontejneriă si but tikne lende te Ʒivdinen sa e familiăqe Ʒene.

Xaing (anglikani čhib): http://www.errc.org/article/romaniăn-roma-victimised-by-new-evictions/4303

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*