2.7.2014, ERRC – ERRC dela vas e afiqeribasqe θar irlandaqi raƷi vi paqala kaj akava ka ovel agzamplo sa e raƷenqe

2.7.2014, ERRC – ERRC dela vas e afiqeribasqe θar irlandaqi raƷi vi paqala kaj akava ka ovel agzamplo sa e raƷenqe

O Evropaqo centro vaši Rromenqe xakoja ERRC dela vas e butfarenqe afiqribanqe θar irlandaqi raƷi phanlo e bikanunikane leybaya θaro duj rromane čhavre θaro pumare familie ko oktobro 2013.vi e publikaciăqe θar Ombudsmani vaši čhavre sebepu jekajek pučibe. ERRC apelirinela ko irlandaqe raƷe te zuraren zarurime politike vi xakayale mehanizmiă sar so si dendi rekomandaciă ko Ombudsmanesqo raporti ki te arakhel pe saxni integraciă e Rromenqe ko sasoitnipe. ERRC aƷiqerela poaθarig te len pe sa o napiă ki ma te avel Ʒi bikanunikano leybe čhavren ko avutnipe.

Ko oktobro 2013. Berš e irlandaqi policiă lelă duje rromane čhavren lenqere familienθar, dujeberpesqere čhavre ko Vestsmit vi eftaberšenqere čhaya ko Dablin soske sine aversimasa θar okola Ʒene ki familiă. Akava ulo pala ko greciăqe arakhibasqe takatenqo čhavesqo leybe so ulo penƷardo sar ,Marija, θari laki rromani familiă ki baza θar odova so sine vunatobalenqi vi vunatojakhenqi. Pala ko pozitivno DNK testi e irlandaqe raƷe iranqe e duje čhavren pumare familienqe.

Xaing (anglikani čhib): http://www.errc.org/article/errc-welcomes-irish-governments-apology-and-hopes-this-will-set-an-example-for-all-governments/4296

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*