3.7.2014, ECRI – I Komisiă θar Evropaqo konsili vaši mareba mamuj rasizmo ka hazriqerel raporti vaši Polanda

3.7.2014, ECRI – I Komisiă θar Evropaqo konsili vaši mareba mamuj rasizmo ka hazriqerel raporti vaši Polanda

Delegaciă θar Evropaqi komisiă mamuj rasizmo vi bitoleranciă ECRI vizitqerqa e Polanda θaro 23.Ʒi 27.juno 2014.sar avgo piro ko hazribe monitoring e raportesqe. Ko vaxt θari vizita e ECRI-sqi delegaciă khedinqa informacie vaši kanunideibe, bimangipasqo lafiqeribe, čelalipe, integrativna politike, LGBT problemiă vi aver teme

I delegaciă iqerqa arakhiba ki Varšava vi Bijalstok e prezententenca θari raƷi, lokalno raƷenca, biăthinalene badanenca vi BRO-ar.

Pala akaja vizita ECRI ka lelărel raporti kova ka publikuinel pe 2015.berš koleste ka qeren pe taze rekomandacie vašo netvorkoja kola valăni te len pe θari raƷenqi rig ki te butiqeren mamuj rasizmo, rasaqi delegaciă, ksenofobiă, antisemitizmo vi bitoleranciă ki phuv.

Xaing (anglikani čhib): http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/165-2014_07_03_Poland_en.asp

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*