30.7.2014, Aljazeera – Amnesty: Zurarela pe o čelalipe upro Rroma

30.7.2014, Aljazeera – Amnesty: Zurarela pe o čelalipe upro Rroma

Salde ani Franciăsi phanle si 165 rromane maxale kote so sas 20.000 Ʒivdutne, dela Ʒi Ʒanibe Amnesty.

Ki Evropa Ʒivdinena maškar 10 vi 12 milioniă Rroma kolendar ekvaš si Ʒivdutne ki EU.

O Rroma sa majbut si viktimiă θaro čelalipe ki Evropa a o thema na dikhena o problem ki bareder napi, phenela Amnesty International ko raporti avazikerdo sebepi Rromenqo maškarƷiănesqo dive.

“O RaƷe namangena te anqiqaren e problemesqo buxlipe vi kišleste reagirinena kana valăni olesa te ikljon ki rig” notiqerela Marko Perolini θari lumiăqi organizaciă vaši manušikane xakonqo arakhibe.

Ani Franciă odoja organizaciă anela ko pučipe e policiăqi rolă došaqerdi kaj paldela odole minoritete phandipasa 165 rromane maxalen paše Ʒi 20.000 manušenca ko 2013.berš.

Izvor: Agencije

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/amnesty-jaca-nasilje-nad-evropskim-romima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*