28.8.2014, Politika – O Putin thaj o Porošenko ni xaćardile  se

28.8.2014, Politika – O Putin thaj o Porošenko ni xaćardile se

E anglalvaćarimata ano Xoborro ano Minsk ni ande iripe ane relacie Moskva thaj Kijevo, aj sikavde pe šajutne azira e ukrajinake krize.

O „Vladimir Putin thaj o Petar Porošenko vakarde ko torrniko ano Minsk savena ćhibjençar sol duj prbmnidoj e rusikani .” Kaya si fundutni moldi e arakhaimasqi e Rusiăke thaj Ukrajinake prezidentosqi ano šorutno foro e Belorusiăko, sava nakavel e moskvako ,,Komersanto”.

Thaj cace, kado so si vakardutne po agoripe e arakhaipnasqo ano Xoborro e biephanglipnasqo ane but butà e dinde lipardutne notasa. E rusiăko prezidento si ćajlo kaj nakhavda e paramića kaθar e sanikune kerimata pe ukrajinako terenothaj ćhudla le sama pe ekonomiăke problemura save šaj te arakhen lesqe phuvya thaj e sasti Limitimasqi unia ( an savi si vaӡe Belorusia thaj o Kazahstan), aj vaӡe maj phare e Ukarjina, te si kaj o Kijev, sar vakardapes, ano septembrote ratifikuil o Kontrakto e kethanutniapnasqo e Evropake uniăsa.

E Ukrajinako president sasa maj crra bahtalo thaj sikavda kaj si lesqo arakahipe ,, ane štar jakha” e rusiăke kolegasa sasa pharo. Maškar, aver e media vaӡe ӡikaj thavdle kal vakarimata o Putin e Prorošenko ni dikhel sar barabarutno partneri.

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Putin-i-Porosenko-nisu-se-razumeli.lt.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*