29.8.2014, Sve vesti – E NATO baze sa maj paše

29.8.2014, Sve vesti – E NATO baze sa maj paše

O zurăripe e aliănsaqe pašutnipnasqo po pashcam e Evropako ansvero si e Putinesqe feri e kriya ane Ukrjina. E rusiăko prezidento zurărel kaj e reakcia e Moskvaki kaj ka avel adekvatno. O NATO pe septembrosqo samit ano Vels šajila bi te anel decizia te ćhol neve baze ane pašćimesqi Evropa. Gasavo šajipe diya o ӡapeutno generalno sekretari e Utaralantikane kidipnasqo o Anders Fog Rasmusen ano inetrvju e Britaniăke ,,Gardiănesqe.

,,Musaj te arakhasa amen e ćaćimatançar kaj e Rosia nil el amen sar partner”, vakarda o Rasumen thaj vakarda o putaripe e bazenqo po pasćam  e kontinentesqo kama avel ćaćikano ansvero NATO pe ukrajinaki kriza e aliănsa te zurărel piro sanikutno isipe an kav bati e Evropako.

O Rasmusen ano  „Gardiăno” vakarda sar trubul te avel o zurăripe e NATO-sqo ane pašćimeqi Evropa. Si te aven zoralŭtna siӡarne reagipnasqe save ka aven gata siӡarne ansveresqe ( ano vakti numaj varesave vaxtanura) ansveripe pe saikto nevi, situacia kana rumuisavol e situaciăko garantipe. Kode zuralutnenqe trubul te arakhadon infrastruktura, baze thaj štabura ane raster e kherutneqe kadă kaj ka avel amen but dikhlutno isipe e NATO-sqo”, akcentisarda o generalno sekretari e Aliănsako.

http://www.svevesti.com/a272632-nato-baze-sve-bli%C5%BEe-rusiji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*