15.09.2018. Zemun – PUTARDO LIL E AMERIKAKĆE PREZIDENTOSKE E DONALD TRAMPESKE

Tumari ekselencio, but lesamadutneja przidento Tramp,   Feri kaj tumenge e diskriminacia kontra e Rroma si jekh katar o prioriteto tumare administracijake, sar prezidento e Institutesko mangav te palikerisavav tumenge kaj e manušikane hakaja ane Evropa len pes sama ane amaerikaki administracia. Ane Evropa djivdisaren 12. milionura Rroma, save djivdisaren ane Evropa anglal 700 berš. Butenge e Rroma ane Evropa tretirinpes sar indijaki kasta Parije. Kado dikhlpes kodolestar kaj univar kerolpes pe Rroma atako, arakhenpes ane getoizacia, segregacia phagenpes le rromenge hakaja pe buci, sikljaripe, kultura thaj aver buća kadja kaj si e konstatacia e amerikake administracijaki kaj si e Rroma adjes ano buvlipe e Evropako kerdile meta e savena atakongi si apsolutno egzaktnuni.   Djikaj butune djivdisaren ano baro komfor, milionura Rroma djivdisaren ane peravde ćhera, but Rroma roden andar e kontejnera keren sar fizikalcura ćiden e kartoja, ćuće šišura, limenke thaj agja maj dur.

Muadren le Rromen ane Balggaria, peraven lenge khera ane Stara Zagora ane Balgaria savo si but nasulikano,

O dumutano komesaro e manušikane hakajengoane Evropako Konzilo o Tomas Hamamberg bićhalda kritike e Berluskoneske savo sas premijeri ane Italia kaj mudaren le Rromen thaj phabareln lenge khera.

Kadja o Komesaro e Evropake Unijako e socijalne pućimatange o Vladimir Špidla vakarda ane Evropako Parlamentookaj o Rromano them trubul te aven len barabarime muklimata, barabarime hakajajekhutne hakaja sar i avera.

E Evropako konzilo thaj leske komisije e manušikane hakajenge vrra vaj as crrani vakaren katar o pućimos savo si fundutno pućipe le rromane nacijako.

Ni dićholpe tumenge raj przidento Tramp kaj si e Rroma jekhutno them kaj vazden pe vast katar pire halkaja e Rroma si vi adjes vi sar them vi sar korrkorutne manuša ćaće akharipe vi e nijamoske vi e ćaćimaske.

 Raj prezidento Tramp, paluno vakti si e amerikaći administracija te akharel e rajimata 56 katar o OEBS te implementirin e okvirno konvencija e manušikane hakajengi thaj e minoritetengi katar o 1995 berš tena pale e Rroma ka arakhenpes e institucionalne diskriminacijasa, te laćhardon e manušikane hakaja thaj te delpes šansa pala e rromengi integracia, thaj kontra e raštre save nakhaven e diskriminacia te vazdelpes krisi.

Bahtarav e amerikaki administracia savi na mangel te mukel te aven taocura e evropake duple standardenge.

 Feri kaj djiakana nikerdapes debata katar e Rroma as ni andepe nisave napi te laćhardol o rromano pućipe apeluisrav pe amerikaci administracija ado pucimos te ćhon an piro progr, am  thaj te dikhljaren les pe piri jekh bešutni , Raja prezidento Tramp , sar klidipe, mangav te ćhav akcenat pe tumare manglimata thaj te avel tumenge sar obligacia te lundjaren an tumari administracia  te vazden e minca ano phanglipe e problemoncar savencar arakhelpes e rromani jekhori, thaj te kerol sa te resolpes e inkluzija e rromane etnoseski  sa e vastušencar save si tumen ane vast.

Akademik Prof. Dr Bajram Haliti, Predsednik (NIAR)

i Predsednik Instituta za evropske studije Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*