14.10.2018.- GARAVIPE E NACIONALNE IDENTITETESKO

O Rromano identiteto, historia, tradicia, ćhib thaj avera ulavdimata si len piro than ane evropako than. E Raštrunalenge e Republikake ane India ane raštre e djenutna ane Evropaki unia trubul te šajikerutnisavolpe e angažimasa thaj o mažutipe e dejikane raštrasa, po moderno thaj aktivno ćhandipe te anen djike lengi promocia, dikhlipe thaj garavipe, aj te aven kethane avere evropake themencar thaj kulturencar.

E organizacie ane dijaspora ano buvlipe e lumijako trubun te len e državake simbolura e Republikaće e Indijake: o grb, bajrako thaj e himna.

O Ministerij e dijasporako, Ministarij e sikljarimasko, Ministerij skencijako thaj o ministerij e religijako trubul uladutni sama te len pe edukacijake programura ane dijaspora te buvljardon e kapacitetura thaj e sikljarimaske programura thaj te arakhadon modelura e stipendijenge e goadjaverutne laćhe studentenge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*