Arhiva Agast 2014

28.8.2014, NIAR – E Rroma thaj e aktivimata e evropake regionalnutne organizacijenqo

Belgrad, 28.08.2014.berš. (NIAR) – O Bajram Haliti, editori e ,,Neimatanqe-informativne Rromenqe agenciăko”, aӡess vakarda e portalesqe niar.rs: Aӡes ane Evropa, savi lelpes sar kolevka e manušikane xakajenqe, muklimatanqo thaj e demokratiăko, sar manajutno trendo trubul te sikavelpes kaj o pućimos le Rromenqo butivar ćhutolpes po maškarthemutno nivelo. Kado numaj šaj te avel les laćhe natinӡ lenqe poziciăke. An kado trubul ... Read More »

27.8.2014, Naslovi – e Germania planiril te mukel 140 milionura evra e Serbiake

BELGRADO, 27. avgust 2014. (Beta) – O Premijeri e Srbiă o Aleksandar Vučić vakarda ko tatraӡi kaj e Germani planiil e Serbiăke ӡiko agor e beršesqo te mukel 14o milionura evra maškar e donacie laćhe kreditura. Sar mothoda e rajipenaki press anivarutni, o Vučić kado vakarda e žuranilstenqe pala o arakhaipe e germaniăke ministresa e ekonomiăke kethanutne butàke thaj e ... Read More »

27.8.2014, B92 – Serbia: 50.000 Rroma roden azilo

Belgrado – Angla e rajimata le Serbiăke, momentalno dikhlărelpes paša e 50.000 rodimata e Rromenqe save mangen azil. O bibućardipethaj ćorrolipe, telutno digri e siklăribnasqo thaj biadekvatnutno sastaribnasqo arakhaipe, po gndipe e reprezentanteqo le Rromenqo ano Jablaničko thaj Pčinjsko truj, sebepora si save bute rromen tretirin te roden azil ane rastre e pašćamesqe Evropake. Arakhasa amen ano magikano truj. But ... Read More »

27.8.2014, NIAR – Ćhinadutno protesto kontra e sikavdutne krisura

Študgart, 27. 08, NIAR – Ane organizacia e Forumosqi, ko savato 13. Septembar ka ićardon demonstracie kontra o mothovutno lindo seto e Krisenqo savesa bi e Rroma kaθar e thanae dumutane Jugoslaviăke kama avenas bišajutne te len aziane Germania. E Serbiăke, Makedoniăke thaj Bosna thaj Hercegovinake alavarimasa kaj si ,,garantime raštre“ e Rromenqe duarardonpes e raportura save beršençar resene kaθar ... Read More »

27.8.2014, NIAR – O KRISI MUKLĂARDA E MANU[E SAVO SAS KRISUTNO E RROMESQE MUDARIMASQE

Trencin, 27.08, NIAR – O krisi ane Slovakiăko foro Trencin muklăarda kaθar o krisipe savo anglal 4 berš andar o jagalo banduko mudarda e Rrome save arakhla an piro hoorro. O krisutno purano 62 berš putarda e jag anθar o jagalo banduko pe grupa le rromenqi save bi muklindoj dine an lesqo hoborro thaj atoska jekhe mudarda thaj trinen dabdisarda. ... Read More »

27.8.2014, NIAR – O arakhaipe e manušikane thaj minoritetenqe xakajenqo

Beograd, 27.08.2014.god. (NIAR) – O Bajram Haliti, editori e ,,Nevimatanqe informativne Rromenqe agenciăko” aӡes vakarda e portalesqe NIAR. RS: O pućipe e arakhaipnasqo e manušikane thaj minoritetenqe xakajenqe e Rromenqe naj numaj pućipe e xakajenqo thaj lesqe nakhavimasqo. Majanglal, trubul te marolpes kontra e biemanglimata mamuj e Rroma, kadya, e raster trubul te keren but maj but po laćharipe e ... Read More »

26.8.2014, Blic – Iskirime e alomata e etnosikane minoritenqe konzileqe

Belgrado- E vajsprezidentkină e rajipenaki thaj e ministarka e ra[trake lokalne vastarutnake e Kori Udovički iskirisarda aӡes e alomate e etnosikane konzilenqe e etnosikane minoritetenqe ko 26. Oktobar. E manuša 17 etosikane minoritetenqe save trajisaren ane Serbia ka alosaren pire konzila direktno dromesa, a pe alomata najte inklen e rusiăki thaj Horahajenqi minorita. E Gorancora anglal vakarde E Udovički vakrda ... Read More »

26.8.2014, Sve vesti – E Gojković: E Demokrate hasaren e pativ vi e koalicione partnerenqo

E Demokratikani partia, pala o xasaripe e forutnenqe pativalimasqo ane Vojvodina, xasarel vi o ináripe e kooalicione partnerenqo, gndisarel e Maja Gojković, e prezidentkină e Serbiăke parlamentosqi thaj genutni e SNS. Po pućipe kaj o šefo e diplomatiăko o Ivica Dačić vakarda kaj si gatipe e paruvimasqe Aćhimasqe, e Gosjković ansverisarda kaj si kado lungo proceso. ,,Bahami e paruvimasqe Aćhimosqe ... Read More »

26.8.2014, Naslovi – Najte therisara pe sankcie e Rusiăke

BELGRADO, 25. avgust 2014. (Beta) – O minister, e turizmosko thaj e telekomunikaciăko o Rasim Ljaji’vakarda kaj e decizia e Serbiăki kaj lungutne dindimasa ni subvencionisarel o inklipeane Rusia najte te lel lipe pe ekonomia e raštraki. E Serbia naj kapacitetura  te bararel o inkalipe ane Rusia, aj vov barilo vi anglal e sankcie savake kode raštrake nakhada e EU., ... Read More »

26.8.2014, Press online – O Porošenko: Kaθar e bhagi e Evropaki thaj e Kozilosqi pratsavutnisavolpes ano Minsk

 E Ukrajinako preyidento o Petro Porošenko vakarda aӡes poe konferenca e rusiăke kolegosa e Vladimir Putinesa ano Minsk kaj e aӡesutne vakarimata e akahrutnenqe dikhel sar klidutne e Evropake avutnimase. Kaθar e bhagi e Evropaki pratsavutnisarelpes pe kaza konferenca ano Minsk. Kadza me kado dikhav, vakarda o Poro[enko pala o vastarutnipe e Putinesa, po [ird e bilateralne arakhaimasa, nakhada e ... Read More »