Arhiva Farvai 2014

18.2.2014. – Sosqe o Rroma si but xari politikane aktivna?

O politikano Rromengoro asari ko phuvja kotar i maškaruni thaj purabdakšinali Evropa si tikno – mamuj lengoro relativnikano baro thanleibe ko ʒivdutnengoro gendo. Odova si jekh kotor palpalunipe kotar i lengiri marginalizaciã, numaj si thaj aver karane. Bi dikhindor qerela li pe lafi baš i Serbiã vaj Makedoniã, baši Balgariã, Romuniã ja Hungariã: thaj ko phuvă kolende o Rroma ʒivdinena ... Read More »

18.2.2014. – O Rroma ki Makedoniã astardine ano pli plesutni phuv

Germaniãkere rayipena reprezentirinena o pradaršit kaj o rodipa baš o politikano azili e serbiãkere thaj makedoniãkere Rromenqe si mangin ko tikne udara te khuvel pe ki atraktivnikani saikerin kotar i germaniãkiri sociãlnikani arka.. Ko dujto ekvašipe nakhlo berš e germaniãkere rayipena lelĕ mile neve rodipa baš o politikano azili. Lengere dendutne avena kotar i Siriã thaj Avganistan, numaj majbaro gendo ... Read More »

18.2.2014. – O Rroma ko Montenegro: Magikani qakra kotar o čorolipe thaj čhudlăribe

Sigende avaziqerde si rezultatiã kotar o rodlăripe kotar o CEDEM, kola si salde numerikani sikavin so sakova jekh ko Montenegro ʒanela sine- sakova panӡto dizutno na kam mangel sine te ʒivdinel ki jekhajekh raštra e Rromençar, trinori na kam mangel sine te ʒivdinel ko komšiluko e Rromençar, majbut kotar e 43 digri kotar o pučle manuša na kam mangel sine ... Read More »

18.2.2014. – Romuniã, Rromani, Rroma, Cigani

Momir Turudić Anglal nekobor berša ki Romuniã šunӡe e avga avaziã kola rodena sine o Rroma palem te akharen pe Cigani, numaj o oficiãlnikano bahani reslă akava decembro. O Rroma anglal deš berša ačhile ki oficiãlnikani čhib ki Romuniã te oven Cigani, numaj e raštrakoro prezidenti Trajan Basesku ko jekvaxti phenӡa kaj odolea si qerdi doš savi anӡa ʒi buna ... Read More »

17.2.2014. – Serbiă: Norveška denqa arka o Rroma te len plesutne karte

Niš — Buteder kθtare 160.000 Rroma lelje ko vaxti kθtaro nakhle trin berša plesutne dokumentiă šukriqerindor e proektesqe finansirime kθtari Norveška. O proekti sine qerdo kθtari biraʒkiri organizaciă Praksis barabar e organizaciencar Edukativnikano centro e Rromengoro kθtari Subotica thaj Osvit kθtaro Niš. E Norveškakoro ambasadori ki Serbiă vaqerqa ki konferenciă bašo ʒurnalistiă ko Mediă centro kaj ʒanlo gendo Srbiă ʒivdinela ... Read More »

17.2.2014. – FONDI BAŠI RROMENGIRI EDUKACIĀ -STIPENDIĀKIRI PROGRAMA

E stipendiăkiri programa kθtaro Rromano edukaciăkoro fondi (REF SP) avaziqerela dešuškθtarto berš kθtari programa, ang. Roma Memoriăl University Sčolaršip (RMUSP) bašo studentiă thaj sikle kola si ʒivdutne ki Albaniă, Bosna thaj Herceogivina, Bugariă, Hrvatska, čehiă, Hungariă, Kosova, Makedoniă, Montenegro, Rromaniă, Serbiă, Slovakiă thaj Khoranipe. Kondiciă baši konkuriribe si o kandidatiă te len diploma Bačelor, Master ja PhD studie ko raštraqere ... Read More »

17.2.2014. – Buteder Rroma ki BtH bizi plesutne dokumentiă

Ki Bosna thaj Hercegovina ʒivdinena nekobor mile manuša bizo raštrutnipe, a buteder lendar si preperutne ki rromani populaciă. Ki Bosna thaj Hercegovina ʒivdinena majbut kθtare mile ʒene bizi bosnakorohercegovinakoro raštrunipe. Buteder lendar si preperutne ki rromani populaciă. Soske nane len raštrutnipe thaj save problemencar arakhena pe, rodljarqa Harun Karʒič, ʒurnalisti ki Al Jazeere. Bosna thaj Hercegovina ko 2008.berš lelja than ... Read More »

17.2.2014. – Sar I Bugariă harʒinela love baši Rromengiri integraciă?

Ki nijekh aver EU ʒeni na ʒivdinena odobor Rroma kobor ki Bugariă. Ola odothe si 1o kθtaro šel kθtaro ʒivdutne. Baši lengiri integraciă, edukaciă thaj majlače kondicie ʒivdipasqe, EU ulavela milioniă evriă. Aso oficiălnikane statistikane evidentiă, o Rroma ki Bugariă ko proseko ʒivdinena deš berša majxari kθtare Bugariă. O nasvalipe karcinomi lende agorqerena meribaja, I tuberkuloza ko mahale kote ʒivdinena ... Read More »

17.2.2014. – O kejso ,, Mariă,, sikavqa bilačhegnde koro Rroma

I tikni vunatobalengiri čhajori ki Grciă, čhaj kθtare bugariăkere Rroma, arakhlja pe ko centro kθtaro kontroverznikane pučimata buvleste ki Evropa- sar tretirinena pe o preperutne ko rromane khedina. I čhajori, anavea Mariă, lendi si kθtari rromani familiă soske darana sine kaj si kidnapirime. Numa, sar so iklilo, o raʒe qerqe doš. O ʒurnalisti kθtar Amerikakoro avazi, Henri Riʒvel dela raporti ... Read More »

17.2.2014. – EU leljarqa avgo legalnikano instrumenti baši Rromengiri inkluziă

Sa o 28 ʒene ki Evropakiri uniă dajatvinqe pe ano 9.decembro kaj ka qeren seti rekomandacie kaskiri resarin si te lačharel pe I ekonomikani thaj sociălanikani inkluziă e rromane khedinaqe. Odova ʒiăkana si avgo nijamalo instrumenti baši Rromengiri inkluziă ki EU digra thaj trujal so nane nijamaleste oblogatorno, aʒiqerela pe o ʒene ki EU konkretnikane napencar te andaren baši majbari ... Read More »