Arhiva Mai 2014

31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Trubul te zorărdel e kethani butì maškar e dejikani phuv e India thaj e diăspora

O Fadil Hrustić. Komesari e diăsporako ane Lumiăki organiyacia le Rromenqi vakardas: e ,,Nevimatanqe informativno Rromenqe agenciăke“ : Sar komesari e diăsporako sa vaxt ka insisitirsarav kaj ane Matica India thaj ӡenutna e EU, e majbare angažimasa thaj zurardo prbmnipe, kerutnisavol o anglalipe ano agordipe bututne pućimatanqo kaθar o baro manaj e diăsporake, ulavdutne e arakhavimasqe e nacionalno, kulturako thaj ... Read More »

31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: E Rromnă si vi aӡes ,,diskriminišime“ ane jugositokosqi thaj centralno Evropa

– E Ana Dalipovski ,,Prezidentkinà e Kendrosqi  e Rromenqe integraciăke nakhavimasqi  ane EU „, aӡes ane iskirutni forma vakardas e ,,Nevimatanqe informativno rromenqe agenciăke „  agnciăke kaj si, i pala o lindipe thaj telaliskiripe e Konvenciăko kaθar sa e rromnenqe diskriminaciăke  formenqo kaθar e rig e majbare raštrenqe gindesqi ano EU truălipe, e Rromnà si vi ăӡes maj but diskriminišime ... Read More »

31.5.2014, blouinartinfo.com – O Prag kherutno e Lumiăke rromane festivalesqo Khamoro 2014

O Prag, šorutno ano foro e Čehiăke Republikako, si akana kherutno e Lumiăke rromane festivalesqo an kav kurko, savo ka reslărel kulminacia ko savato 31 may e phanglipnasqe gala koncertosa. Kadya pinӡardo sar Khamoro, o festivali ka trajisarel 6 ӡes, e bare performancençar e maškarthemutne muzicijentençar anθar e sasti Evropa. E butune khelimatançar save si pe droma e Pragosqe thaj ... Read More »

31.5.2014, The Australian – Rromani čhejori Marija ka aćen ane Grecia

E balgariăki rromani čhejori savi sas lindi ano oktobro kaθar e dujore save hohavdutne zurărde kaj si lake dadora ka aćen ane Grecia tela o arakhaipe e lećhutnimasqe sama e  kerdutnipnasqe organizaciăko Asipe e čheăko. O krisi e greciăke forosqe Larisa ko savato aćhada sa e dajorikane xakaya lake lindipnasqe familiăke, thaj durarda o šajdipe e balgariăke agenciăko e arakhavunipnasqe ... Read More »

30.5.2014, NIAR – Stambeno problematika le Rromenqi

E Rroma, Stambeno problematika le Rromenqi vaj kana ӡivdisaren ano foro vaja no gav, ӡivdisaren ane agorutne nasulikane kheresqe kauze. E thana an save von trajisaren si len kala karakteristike: juristikane biregulisimo status, o bi sode trubul gatisaripe e infrastrukturako, but baro pašipe thaj but nasulikano kherenqo fondo, ćorro trujalipe thaj but baro duripe katar e fundutne amalikane inćarimata thaj ... Read More »

30.5.2014, NIAR – Pitanje Roma se sve češće postavlja na međunarodnom nivou

Aӡes ane Evropa savi lelpes sar kolevka e manušikane xakajenqi, muklimatanqi thaj demokratiăke, sar manajutno trendo trubul te sikavdŏl kaj o pućipe le Rromenqo sa maj but ćhutolpes po maškarthemutno nivelo. Koda šajisarel te avel les numajherenqe  laćhe natinӡ lenqe poziciăke. An kado trubul ulavdutne te sikavdŏl e Evropake regionalnutne organizaciăke aktivimata e (OEBS-esqe, e Evropake konzilosqe thaj Evropake uniăke). ... Read More »

30.5.2014, B92 – O pativalipe e xakajenqo najsode trubul

O arakhavutno e forutnenqo o Saša Janković pe bešutni e Kidimasqi e manušikane xakajenqi thaj minoritetenqe xakajenqo thaj bijandipnasqo barabaripe e lingonqo, diya o raporto kaθar e buti pire instituciăko e nakhle beršesqo. E forutnenqe arakhavutnesqe ano nakhlo berš rodle mašutipe 23.000 manuša, a liăpes 4.705 krisutne vastuše feri kaj si doša 66 čhandimata e manušikane xakajenqo so si 18 ... Read More »

30.5.2014, Slobodna Evropa – E Rroma anθar o Vukosavlje muklepes korrkore pesqe

Pala kaj e barepaya kerdes lenqe baro afsos, e Rroma anθar o Modričko Lug ko Vukosavlje apelisaren te mažutilpes lenqe. Vakaren kaj sa nakhaven len. Xajing: http://www.slobodnaevropa.org/media/video/25404092.html Read More »

30.5.2014, Novi Magazin – Sigo pe aver than te thanardisavon e manuša kaθar e garavutne thana bi ӡesesqe rošlipeipnasqo thaj ventilaciăko

E organizacia Themutno garavutne thanesqi bahamutnisarel sigo te thanardisavon pe aver than e grupe e manušenqe e rromane naciăke save si thanardutne ano garavutno than save si ane patha Goce Delčeva 46 po Nevo Belgrado. Ano iskiripnasqo lil e Garavutne thanesqe  direktoresqo Vladan Skadrić, si kaj e grupa kaθar e 20 ćhavorre thaj 11 murša thaj ӡuvliӡeya  gothe sesa thanardine ... Read More »

30.5.2014, inkluzija.gov.rs – Ano širdipe 2015. Strategia e civilno amalimasqe inćarimasqe

E strategia e kerutnipnasqe inćaripnasqe trujalipnasqe e civilno amalipnasqe trubula bi te avel gata ano širdipe e 2015 beršeste, vakarda ko 29. Maj e dirketorka e Kancelariăki e kethane butăke e civilno amalipnasa e Ivana Ćirković. Pala e Albania, e Serbia si jekhutni raštra ano regiono sava naj gasavo strategikano dokumento savo trubul te definišil e institucionalne thaj krisipnasqe ramura ... Read More »