Diveskere nevimata

17.7.2014, BETA – Rromani kultura ko Festivali θaro dromesqere bašalutne ko Novi Sad

O majpenƷarde Rroma vi lenqi kultra ka oven sikavde ko eksponiribe ,,MajpenƷarde lumiăqe Rroma,, sar proekti Open ap(Open Up) ko pervaz θaro festivali θaro dromesqere bašalutne kova θaro 4.Ʒi 6.septembro ka iqerel pe ko Novi Sad. Prezententi θaro rromano kulturaqo centro θaro Beograd Dragan Ristić vaqerda ki konferenciă žurnalistenqe kaj ki rromani kultura si ,, lepeza fantastikane artistiă,, ,,Valjani te ... Read More »

17.7.2014, NIAR – Buteder θaro 1000 Rroma ki Varna ačhile bizi učharin upro šere

I rromani maxala ki Varna, Bugariă kote si 200 khera valjani te ovel peravdi pali deyin θaro lokalna raƷe, a e Rromenqe nay dendino alternativno Ʒithanaqeribe. Bizo khera thaj sakanutno Ʒivdipasqo than ka našti te bičhala e čhavren ki škola, te arakha buti thaj te Ʒivdina, vaqerela jek θaro Ʒivdutne akale maxalate kova na mangja te phenel ko si. ,,Truyal ... Read More »

17.7.2014, ENAR – Polandaqo ultra-daxinalo Ʒeno ko EP kritikuime sebepi istemalqeribe rasistikani čhib

ENAR thaj o Ʒene θar Evropaqo parlamenti akharde e prezidente ko EP Martin Šulc-e te leljaren zorale akcie mamuj e polandqo bičhaldo Janup Korvin Mike sebepi deibe agorale bileljaribasqe lafiă. Pala ko debate trintodi baši ternenqo bibuqarnipe, o Ʒene ko EP akahrena e ultra-daxinale političare Januš Korvin Mike te afiqerel pe vi te del pe funkciăqo mukibe sebepi istemalqeribe o ... Read More »

17.7.2014, humanrightseurope.org – Rromuniă: O krisi anda deciziă vaši meribe θaro rromano tinejƷeri ki psixiătrisko klinika

O krisutne phenena kaj Rromuniă phaglja manušikane xakoya θaro rromano tinejƷeri kova mulo Ʒikana sine ki psixiătrikano xospitali. Pala ki eratutni deciziă ki čhipota Centro baši xakajale resursiă CLR ko anav θaro Velentino Kapmeanu mamuj Rromuniă, o Evropaqo krisi baši manušikane xakoja anqa deciziă i Rromuniă te pokinel 10.000 evriă e CLR-esqe thaj 25.000 evriă e okole organizacienqe kola sine ... Read More »

17.7.2014, ERRC – Rromuniăqe Rroma araqena pe neve Ʒithanaqeribaya

O Evropaqo centro vaši Rromenqe xakoja ERRC vi Romani Criss but si gaylime sebepi eratutno Ʒithanaqeribe ki Eforiă, regioni Konstanta, Rromuniă. Pala ko Ʒithanaqeribe ko septembro 2013. Deš rromane familie panda jek drom si Ʒithanaqerde teli rodipe θaro telidizyakoqerutno ki Eforiă bidikhindor o rromuniăqo vi maškarƷiănesqo kanuni. Akava drom ola si thanaqerde ko kontejnera kola ko saxno na kaniyabiqerena te ... Read More »