E Romengiri Dekada – edukacia

25.11.2018. Zemun – E RROMA THAVDEN ANDAR O PENDŽAB THAJ O ČANDIGARH (UTAR BATI E INDIJAKO)

19. novembar 2018, ano Nju Delhi belegisajlo 1000 berš e tradimasko andar e dejikani raštra e Indija. 1000 berš najlen lengi raštra, homogenizuimi jekhori, standardizuime ćhib, iskirimi historia thaj jekhutni si nacia ane lumijaki jekhori sava naj regulišimo statuso. E Rroma si univar nacia pe savi nakhadol o genocido ano egzistencijalno thaj kulturako gndipe, bi dikhlimasko an savo bati arakhenpes. ... Read More »

14.10.2018.- GARAVIPE E NACIONALNE IDENTITETESKO

O Rromano identiteto, historia, tradicia, ćhib thaj avera ulavdimata si len piro than ane evropako than. E Raštrunalenge e Republikake ane India ane raštre e djenutna ane Evropaki unia trubul te šajikerutnisavolpe e angažimasa thaj o mažutipe e dejikane raštrasa, po moderno thaj aktivno ćhandipe te anen djike lengi promocia, dikhlipe thaj garavipe, aj te aven kethane avere evropake themencar ... Read More »

21.09.2018. – Kethanutni bući e Rromengi e dejikane Indijasa

Ano nevo vakti sa si majbaro gindo le raštrengo save startisaren ćaćikane te han gajljava katar e ćaćikani thaj juristikani pozicia pire dijasporako. Sebepora kodoleske si savena: mangin te kethanutnisavon sa e zora jekhe themeske , o djungadipe e etnosikane mincako thaj but aver sebepura. Moldisavolpes kaj avral e Indija djivdisaren maškar e 15 milionura Rroma. Ulavdutne trubul te lelpes ... Read More »

19.09.2018.- Jan Pol Klebert-scijentnutnari, antropologo, historičari

O ,,Klebert gndisarel kana manglpes te djanolpes kon si e Rroma ni trubul te bayirisavolpes numaj pe dijalektura, aj trubul te ’holpes sama vi pe rromane bu’a, te dijam ano katalogo e indijake kastengo, ka dikha kaj si but lendar rahcinutnara thaj muyicijentura, a sar djanelpes tradicionalne yanatura le rromenge si o rahcisripe thaj o bašalipe. Kode zanatura e Rroma ... Read More »

12.09.2018. Zemun – DEKADA E RROMENDJE INKLUZIJAKO 2005/2015.

KRITIKANO IRIPE Fundutne informacije E maškarthemutni dekada le rromengi miškoisarde katar o 2005-2015’’, e Serbia, Čehia, Slovakia, Kroatia thaj e Balgaria pe konferencia e bare raštrenge reprezenatntoncar ,,E Rroma ane buvli Evropa“-savi inćardili ko 2003 berš ane Budapesta, sava inćarda e lumijaki banka thaj o Putardo amalipe. Atoska iskirisajli e Deklaracia. Line obligacia kaj lenge raštre ka durjaren e diskriminacia ... Read More »

12.09.2018. Zemun – DEKADA E RROMENDJE INKLUZIJAKO 2005/2015.

Read More »

07.09.2018. – Battaillard e Rromendar

O pindjardo antropologo, historičari thaj etnologo o Battailard gndisarel kaj e Rroma muklje e Bharata katar o VII sa djko VIII šelberšutnipe. Zuralipe kalese si o lindipe e dakhan Pendzabesko (711-722 e neve šelberšutnimasko katar e rig e Umejadeske thagarimasko, kana o Muhamed ubn-ul-Kasim jekhe bare vakteske lel o Sindh thaj jekh bati e Pendzabesko. Read More »

MERE ZA UNAPREĐENJE I UPOTREBU ROMSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU

Pošto su Romi u samo nekoliko evropskih zemalja ustavno priznati kao nacionalna manjina, Evropska Unija i Evropski Parlament treba da ponude inicijativu da se njihov status definiše na jedinstven način i da se, u skladu s tim, regulišu njihova kolektivna prava. Jedno od osnovnih prava jeste pravo na slobodno korišćenje maternjeg jezika i njegov razvoj. Za to je potrebno stvoriti ... Read More »

OBRAZOVANJE ROMA

Romi, za sada, nemaju škole u kojima bi se nastava odvijala na njihovom maternjem jeziku. Bilo je nekih pokušaja u Vojvodini i na Kosovu, romski jezik se u nekim školama uvodio i kao fakultativni, ali sve u svemu ta praksa još uvek nije ni izražena u normativnim aktima a još manje ozbiljno uzeta u razmatranje kao neminovnost brojnih naših sredina ... Read More »

PROBLEM UKLJUČENOSTI ROMSKE DECE U OBRAZOVNI SISTEM

Danas, na početku III milenijuma Romi još nisu ni na početku svoje emancipacije. Još je kod njih krajnje aktuelno pitanje goli opstanak. Romi taj najviše uništavani, najprogonjeniji, najponižavaniji narod, ostao je pretežno na samom dnu života u ogromnoj masi nepismenih, neškolovanih, nezaposlenih za sad. Romska zajednica već više od dva milenijuma živi u uslovima dijaspore koja se teško može uporediti ... Read More »