Manušikane hakoja

13.10.2018. – SOCIJALNO GARANTIPE THAJ SOCIJALNO ARAKHAIPE

MAŠKARTHEMUTNO JURISTIKANO RAMO Maškarthemutno ramo an kaj ljamija keren e Karta katar e fundutne hakaja ano EU, Maškarthemutno pakt katar e ekonomikane, socijalno thaj kulturake hakaja. Maškarthemutni konvencija katar o ćhinavipe sa e formenge rasake diskriminacijako, Sigende ande si e krisimata katar o finansiripe e lokalne korkorevatsarutnego, thaj budžetikano sistemo save ane lokalne korrkore vastarutna arakhle vastuše te ćajljaren o ... Read More »

09.10.2018. – Informišipe

Maškarthemutno juristikano ramo Maškarthemutno juristikano ramo kerol e Okvirno konvencija  katar o arakhaipe e minoritetengo, Evropaki kartar e regionalno thaj minoritikane ćhibja thaj e Evropako konvencia e arakhaimaske  e manušikane hakajenge thaj manušikane muklimata. Nacionalno juristikano ramo O krisi katar o themutno informišipe (2003. berše) thaj o Krisi katar e Radiodifuzija (2012. berš) laćharel thaj transformišil o sistemo e themutne ... Read More »

03.10.2018. – KULTURA

MAŠKARTHEMUTNO JURISTIKANO RAMO E ćhib, moski kultura, muzika, tradicionalno materijalno kultura thaj o holokaust upral e Rroma, si len manajutno than ane planura thaj programura ane sa e ervopake raštre, an save si kerde adekvatne institucie. Pe gasave funde ane Serbia trubun te kerdonpes gasave programura, institucie. Nacionalno juristikano ramo O Aćhimos e Republikako e Serbijako laćharel e pozicia e ... Read More »

30.09.2018. – Politikani participacia thaj o prezentiripe

Maškarthemutno juristikano nivelo O konzilo e Evropako, Organizacia e ervopake arakhaimaske thaj kethane bućake thaj e Evropaki unija ande varesave bićhalde vorbe ano phanglipe e politikane lipeimasko le Rromengo ( Principura thaj droma e laćharimaske situacijako le rromendjerako andar o 1999 berš, maripe kontra o Rasizmo thaj bi e tolerancia mamuj e Rromaandar o 1998 berš O Комитетo e Ketnhanutne ... Read More »

10.09.2018. – Amalikani pozicia le Rromengi ane dakšaneski thaj maškarutni Evropa

Ane Evropaki Unia adjes djivdisaren katar e 12 djike 15 milionura Rroma. Kadi cifra si sar jekh raštra ane Evropaki Unia. Thaj pale crra manuša djanen katar o them savo ane Evropa trajisarel eftašela berša. I pala sa e Rroma adjes si sar e indijaki kasta Parije ane Evropa. Kado sikavel kaj saiktodjes kerelpes atakura pe Rroma si rasistikane atakura, ... Read More »

04.09.2018. – DISKRIMINACIA THAJ PAŠE PUĆIMATA

MAŠKARTHEMUTNO JURSTIKANO RAMO E principura e barabarimaske thaj e bi e diskriminacijake tang si phangle thaj ginavalen ane fundutne elementura e maškarthemutne hakajeske ane ljamija e manušikane hakajnege. O Maškarthemutno juristikano ramo savo tjavarharisavol pe manušikane hakaja fokusirilpes pe socijalno marginalizuime grupe thaj grupe pe save ni ćholpes sama thaj grupe save si crrdutne. E Republika Srbija dija piri signatura ... Read More »

O ISTORIJATU LJUDSKIH PRAVA

Iako je izraz ,,ljudska prava” novijeg datuma, sama ideja vodi poreklo,  preko filozofa Džona Loka iz XVII veka, čak od grčkih shvatanja prirodnih zakona. Izaraz ,,ljudska prava” je prilično nov za ono što se nekad nazivalo ,,pravima čoveka”. Elinor Ruzvelt (Eleanor Roosevelt) bila je ta koja je četrdesetih godina podržala upotrebu izraza ,,ljudska prava” kad je, radeći u Ujedinjenim nacijama, ... Read More »