Tag Archives: Agenciă ki EU vašo fundamentalna xakoja

7.7.2014, FRA – I Agenciă vaši fundamentalna xakoja butiqerela e Institutesa vašo poliă ki te del arka ki mareba mamuj čelalipe upro Ʒuvlă

Sar Ʒovapi ko phandipa θar EU Konsili θaro 5-6 juno 2014. Vašo „Mamujqeribe vi mareba mamuj sa o čhaniă čelalipe upro Ʒuvlă vi čhavre“ kolenca si akharde sa o agencie ki EU te Ʒan poadarig pe zorenca ki mareba mamuj čelalipe upro Ʒuvlă vi te zurarqeren pi barabarbuti vi te pašaqeren pe ekspertize“. I FRA ka qerel majreslo Ʒi vas ... Read More »