Tag Archives: bare paya

30.5.2014, Slobodna Evropa – E Rroma anθar o Vukosavlje muklepes korrkore pesqe

Pala kaj e barepaya kerdes lenqe baro afsos, e Rroma anθar o Modričko Lug ko Vukosavlje apelisaren te mažutilpes lenqe. Vakaren kaj sa nakhaven len. Xajing: http://www.slobodnaevropa.org/media/video/25404092.html Read More »

23.5.2014, NIAR – Telegramo e prezidentosqe thaj e premijeresqe

E tragediăsa savi arakhla e Serbia i pala o bionapirutno mataeriălno afsos savo anda ӡi ko hasaripe e manušenqe ӡidimatanqe, e Nevimatanqi informativno agencia e rromenqi bićhalda telegramo dukhavimasqo e Serbiăke prezidentosqe e Tomislav Nikolićesqe thaj e premijeresqe e Aleksandresqe Vučić. O Bajram Haliti, redaktori , ano alav sa e kethane bućarnenqo NIAR anθar e raštrat haj rigutnipe ano teskto ... Read More »

23.5.2014, NIAR – E Rroma ano Lukavco (BiH) aćhile bi pe pire isimasqo

E bare paya save astarde o foro Lukavco ane Bosna thaj Hercegovina rumisarde i kadya kodo cikno isipe e deše rromenqe familijenqo. O NVO ,, Nevo rromano ažukariep“ kadya aćhile  bi pire livnenqo thaj isimasqo sar i e dokumentacia savi si rumusardi. (NIAR) Read More »

23.5.2014, inkluzija.gov.rs – Putardino SOS kol-centar e psihologikane mažutimasqe e bibahtalenqe

O ministerij e arakhavutnimasqo e rajipenako e Republikako e Serbiăko vaćarda kaj ano ramo e akciăko ,,Anglutni psilogikano mađutipe“ kaθar 23. Maj 2014. Berš, ano kethano butikeripe e kompaniăsa Telekom Serbia, putardutno SOS kol kendro e inćarimasqe e thanbešutnenqe savo si astardutno e bare pajençar. SOS ginde e telefonesqe e psihologikane anglutne mažutimasqe si: – E bare manušenqe thaj terrnenqe 0800-111-111, ... Read More »

23.5.2014, Fokus – Sar e astardine Semberiăke bare pajençar kethanutnisajle e Serbora, Bošnăkura thaj e Rroma

E katastrofalno bare paya save nakhle prekal e Bijeljina thaj astarda gata e sasti Semberia kethanutnisarda e Serburen, Bošnăkon thaj Rromen E maškarthemutne holja hasajle, sar te phene kaj najsesa as jekhvar, a o manušikanipe po bati  sikavda kaj si o manuš savaxt manuš, bidikhlimasqo pe darhma thaj nacia. Kava si fundutno haćaripe  save e reportera ,,Vesti“ inӡarde anθar e ... Read More »

23.5.2014, e-novine – Baro ilo i kana si ćorripe

I te si kaj korrkore ӡivdisarenan e phare kišle, e thanbešutne e thanesqe Crvena Zvezda ano Niš ulavde bati pire e na e bare sociăalne mažutimasqo thaj kinde kado so si maj trubutno e manušenge save aćhile ane phari situacia pala e bare paya. E manuša anθar o kendroe sociălne bućenqe gasave gestosqe vakarde kaj sikavel vareso so si maj ... Read More »

22.5.2014, NIAR – e Rroma e barepayesqe Serbiăke

I te se butune lenθar lipeutne e sociălne mažutimasqe e Rroma anθar e bututne gora e Serbiăke phanglepes ano kidipe e humanitarne kidimasqo e manušenqe saven arakhlas o bibahtalipe kaθar e bare paya. Kadya e Rroma anθar e Kosovsoqi Mitrovica, Vranja thaj Niš ane nakhle ӡes kidine flaširime paya, konzervutne hamata thaj higijenake paketura thaj dine len ane distributivne centrura. ... Read More »

21.5.2014, Blic – E Vranjake Rroma bićhalde mazutipe e manušenqe save sesa astardutne pajesa

E Vranjake Rroma ćidlepes aӡes te ćiden humanitarni akcia e mažutimasqe e thanbešutnenqe kaj sas bare paya. Von ane humanitarno akcia o mažutipe ande po Trg e muklimasqo ane Vranăko than Gornja Čaršija. Angla o monumento e magosqe e serbikane trubake e Bakija Bakićesqo ćidlape ćhavorrenqe hamata e cikne ćhavorrenqe, šišesqe paja pijimasqe, huravimasqe šeja thaj higijenake vastušej. Xajing: http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/467261/Vranjski-Romi-poslali-pomoc-poplavljenima Read More »

19.5.2014, NIAR – “Te prahosarav len sar trubul”

I pala o relipe kaj aćhilo bi rromnăko thaj e ćhavesqoo terrno ӡesençar arakhel  e manušen ano Obrenovco. O thanbešutno e thanesko Obrenovco o Slobodan Nedeljković Džambo 25 vaӡe ni ӡanel savi bibaht arakhla lesqe rromnă  thaj duje beršenqe ćhave aj ӡesençar bi sunenqo lel lipe ano arakhaipe  e biabhtale manušenqo. Palutno so ӡanel lenθar si kaj hasajle  katar o ... Read More »