Tag Archives: ERIO

11.7.2014, ERIO – ERIO-sqere rekomandacie e italiăqere prezidentlukosqe e EU-a

O nevo prezidentluko e EU-a lendo θi Italiă, a šurardo ko julo Ʒi decembro 2014.berš si avgo ko nevo trio prezidentluko( Italiă, Letoniă vi Luksemburg). E Italiă-qo prezidentluko ovela ko naxθalo momenti vaš EU. EU arakhela pe ki faza θo nevaqeribe θ ekonomikani kriza, a o Evropaqo parlamenti vi i Komisiă purarena pe neve mandatiă kreiridnor šajdipa baš iranibe o ... Read More »

2.7.2014, ERIO – Barabarutni xavlărin: Kapacitetenqo zuraribe θar Evropaqo parlamenti te butiqerel mujal rasizmo: o parlamenθarcoja musaj te koordinirinen pe zorya

O evropaqo parlamenti si jekhutno alusardo badan θar Evropaqi uniă vi jek θare majbare demokratikane khedipa ki lumiă. Ov si o EU Ʒiăni. O Evropaqo parlamenti ko-lelărela EU kanuniă barabar e prezententenca θaro thema Ʒene. O anglunipe θaro ultra-dahinale partie vi partie kola propagirinena ksenofobikane vi rasistikane ideje ko alusarina 22-25 majo- e 79 Ʒenencar ko Evropaqo parlamenti kola ale ... Read More »

27.6.2014, ERIO – Izjava kojom se osuđuje napad na romskog mladića u Francuskoj

I Evropaqiri kancelariă vaši Rromenqoro informiribe ERIO phenela pi bari gayla sebepi majnevi čhipota čelalipe upro Rroma ani Franciă. Ko 13.juno ko Pjerfit-sur Sen, Pariz-esqoro kvarti, O Θarius, 16-beršenqoro Rrom rromuniăqe θarxienca sine cidlărdo pe kampesθar kote Ʒivdinela sine pe familiăsa θari rig θaro jek lokalno tinejƷeri kola došaqerde le baši mangin čoribasqe jekhe staneste.Ov sine mardo, muklo ko supermarkeresqo ... Read More »

24.6.2014, ERIO – ERIO-sqoro treningo vaši reprezentiribe “ Sikljov sar te mares tu te xakonqe“

Θaro 19.Ʒi 20,juno 2014 ERIO organizirinda treningo vaši reprezentiribe “ Sikljov sar te mares tu te xakonqe“ano Brisel. O treningo qerol pe ki te del arka e rromane aktivistenqe ko civilno sasoitnipe vi e programaqere planerenqe ki reprezentiribasqiri kampanya ki mareba mamuj diskriminaciă vi te oven majlačhe lenqere reprezentiribasqere Ʒandipa ki te angluniqeren i implementaciă θaro rromane integraciăqere strategie sar ... Read More »

31.1.2014. – ERIO: ERIO-skere rekomandacie e grciăkere prezidentlukose e EU-a

Kθtar o januaro ʒi juno 2014.berš e Grciă lela o prezidentluko e Konsilosa tar Evropakiri uniă, kompletirindor o trio Irlanda-Litvaniă-Grciă. E Grciăkoro prezidentluko avela ko takati ko periodi kana EU arakhela pe e gajlime bajrovipaja kθtar o rasizmo, ksenofobiă, dahinale ekstremistikane thaj fašistikane partie ko konteksti e ekonomikane krizasa. Disavo ʒanlo anglunipe si kerdo ki dromarin kθtar i inkluziă e ... Read More »

27.1.2014. – ERIO: Maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko Holokausti- Sigate te ačhavkerel pe o buvljaripe bimangipe thaj diskriminacia upro Roma

Sebepi Maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko Holokausti, ERIO thaj ternYpe dena pe godi ko sa o kurbania thaj dživdinkerde taro Holokausti. Akava dive si šajdipe te da amen godi ko sa barebilačhipa kerde taro nacistikano režimi ki Dujto lumiakiri mareba. Trujal o Jaudie, homoseksualcoja, manuša invaliditetea, o Roma thajo Sinti-ja sine brutalno bilačheste vjavaharime taro nacistikano režimi aso kolende ... Read More »

23.10.2013, erionet.eu – ERIO poziva na etičko novinarstvo bez stereotipa i predrasuda

Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) je duboko zabrinuta i duboko osuđuje nedavno medijsko pokrivanje slučaja grčke devojčice pronađene u romskom kampu u Grčkoj. Mediji reprodukuju negativne stereotipe i mitove o Romima, što pospešuje predrasude koje mogu izazvati rasizam i diskriminaciju nad ovim zajednicama. Izvor (engleski jezik): http://www.erionet.eu/doc-erio-statement_media-coverage-greek-girl_231013 Read More »

25.11.2013, ERIO – ERIO se susreo sa studentima kako bi diskutovali o stereotipima i predrasudama o Romima

21.novembra 2013.godine ERIO je napravio prezentaciju o romskim stereotipima u Evropskoj školi u Uccle-u u Briselu. Svrha prezentacije je bila da dekonstruišu stereotipe i mitove o Romima tako što će informisati i podići svest 100 studenata koji su prisustvovali sastanku. Izvor (engleski jezik): http://www.erionet.eu/blog/2013/11/25/erio-met-with-students-to-discuss-roma-stereotypes-and-prejudices Read More »

9.12.2013, ERIO – Saopštenje za štampu: Korak napred ka osiguravanju inkluzije Roma

Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) pozdravlja usvajanje Preporuke od strane Saveta koju je predložila Evropska Komisija kako bi se poboljšao društveno-ekonomski život Roma širom EU. Predlog za Preporuku koji je izglasan danas od strane Saveta Ministara je korak napred u naporima Komisije da garantuje inkluziju Roma i jednak tretman u Evropi. Izvor (engleski jezik): http://www.erionet.eu/doc-press-statement_council-recommendation_091213 Read More »