Tag Archives: Hungaria

7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Hungariă ka valăni te qerel majbut vaši manušikane xakoja e Rromenqe, migrantenqe vi Ʒenenqe invaliditetesa

Zaruri si te qerel pe majbut ko arakhibe o xakoja θaro rromane khedina, migrantiă vi Ʒene invaliditetesa ki Hungariă aso Komesari vaši manušikane xakoja Nils Mužnieks. Pala i šθaredivesenqi vizita akale phuvate, Mužnieks pučarda kaj o Rroma sa panda arakhena pe segregaciăsa sar ko kherutnipe aqar vi ki edukaciă, ko „konteksti Ʒaibe poadarig e bitoleranciăsa ki phuv“. O komesari vaši ... Read More »

25.6.2014, ERRC – Hungariăqiri diz hazri te „paldel“ pe rromen

O Evropaqo centro vaši rromenqere xakoja ERRC gajlime si sebepi siqendesqoro dekreto өaro lokalna raзe kova si qerdo te paldel e Rromen өaro Miškolc, šerutni diz ani dakšinali Hungariă. ERRC bičhaldas pe xakajale analize e Evropaqere komisiăqe čitrindor o bikanhunipe өar akaja akciă, apelirindor e Evropaqere komisiăke te lelărel akciă mamuj Hungariă soske lakoro loklano dekreto phaglărdas o EU kanuni. ... Read More »

6.6.2014, ibtimes.co.uk – E ungrijako kriselin ni mukel o akharipe e Jobbikosqi ultra dahnutni“

E ungrikani ultra-naciolistikani partia Jobbik našti te varnanisavol sar ultradahnesutni kaθar e rig e emiterenqi, mamuj e kontroverzno krisutni e ućutne raštrake kriselinesqi. O Ućutno kriselin zurărel kaj o komerciălno  TV staciono ATV phangla o krisi kana akharda e Jobbik ,, parlamentarno ultra-dahnesutni partia ko 2012. berš, feri kaj sikada po gndipe a na laćho saiktovaktesqo ćaćipe. O Jobbik zurarda ... Read More »

23.5.2014, romea.cz – Hungaria: o foro del e ćorre Rromenqe love te ӡan gothar

E Čehiăko radio raportisarel kaj e komunake funkcionera ane utar hungariăko foro Miškolc ande decizia po kontroverzno čhandipe e ćorre manušenqe thanenqe majanglal thanardutne e rromane manušençar. Tela o alav te laćhardol o geto, von planirin te den ӡike duj milionura hungariăke forintura (6.600  Eura) saiktone familiăke  savi ӡal anθar o foro thaj del svato kaj najte irisavol pal pale ... Read More »

8.2.2014. – European Jewish Press: Akharina te na mukel pe e hungariăkere ekstremnikane dahinale partiăke Jobbik te iqerel politikano khedipe ki nekanutni sinagoga

Akana ko takati si o talemiă te mujalqerel pe i esktremnikani dahinali thaj anti-semitikani partiă Jobbik avutno kurko te iqerel politikano khedipe ko than kova nekana sine sinagoga ki diz Eštergom. I sahni jaudienqiri khedin akale dizjate savi arakhela pe 46km(29 milje) utarale tari Budimpešta sine mudardi ko vakti taro Holokausti. E sinagogaja avdive legarela lokalnikani raƷi sar kulturnikano centro. ... Read More »

4.2.2014. – politics.hu: I Raʒi alusarqa BRO savi ka moldaqerel i kompenzaciă baši Rromengoro mudaripe, vaqerela o ministeriumi

I Raʒi alusarqa BRO te skicirini šema baši kompenzaciă o ʒivdinkerde thaj familie taro Rromengere mudaripanqere viktimiă 2008/2009, vaqerdo si ko ministeriumi baši manušikane resursiă MTI dujtodiveste. I Raʒi adoputinqa dekreti baši kompenzaciăkoro qeribe e pukniqerde thaj pašutnenqe e viktimenqe thaj alusarqa e ministre baši manušikane hakoja Zoltan Baloge te ovel dajatvime e proceseskere butiqeribasqe, vaqerdo si ko havljaribe. Šov ... Read More »

30.1.2014. – authintmail.com: Ε Ηungaria-kere Rroma došaqerde ko škole ćhavenqe ulavde zarurencar

Ʒikana Hungaria diqela te integririnel plo baro rromano minoriteto, reliqvia tar edukaciako sistemi kθtar komunistiqano vaht ʒal poadarig te kerel disproporcionalna gende kθtar e rromane ćhave ane škole siklenqe bišajipanca ko siqlyovipe. Ani raštraki škola Petofi ko Qyonqyos, 80 kilometre dur kθtar e Budapešta, bareder gendo kθtar e ćhave ko berša maškar panʒ thaj 18 si Rroma. Von šaj te ... Read More »

24.1.2014. – politics.hu: I Hungaria afikerela pe e UN-e sebepi lakiri rolja ko Holokausti, vakerela o amabasadori

I Hungaria avgo fori ko Uniime nacie lelja o džovapialipe baši lakiri rolja ko vakti taro Holokausti, thaj afikergja pe, vakergja e hungariakoro ambasadori ko UN Čaba Korosi ko štartodi. „ Akale formate thaj ko anav tari hungariakiri raštra, khoni nikana na sikavgja ko UN-e džovapialipe tari hungariakiri raštra baši (pli rolja ko) Holokausti,“ vakergja Korosi baši MTI. „Amen bordžinaja ... Read More »

16.1.2014. – mffun.tv: Hungaria- Nacionalno strategia e Romenge

Anglal duj berša i Hungaria ojavakergja ple Nacionalno socialen inkluzivno strategiake savi si resarinaja te šukarkerel i jazija tari pli romani populacia. Tgani i strategia sine ašardi sar trušuldrom savo ka šaj te ovel modeli e Evropake. Numa, o etnikano minoriteti dikhlja hari kjari. Haing(anglikani čhib): http://mffun.tv/international/?p=6339 Read More »

10.1.2014. – tabletmag.com: Plani te putrel pe panda jek Holokaust muzeji ki Budimpešta resela pe kritikaja- tari rig taro lokalna Jaudie

But džene gajlime si kaj odova ka ovel vitrina bašo političaria kola amngena te oven dikhle kaj dena pe godi ko Shoah, numa kola ignoririnena o avdisutno antisemitizmo. E hungariakoro autori Gjorgji Konrad umdinela pe kaj si jek taro majšendžarde čhave kola dživdinkergje o Holokausti. Bipendžarde čhipotaja ov haricaske našlja tari deportacia ko Aušvic 1944. Barabar e Jaudiencar tari pli ... Read More »