Tag Archives: ljudska prava

21.12.2013, Pobjeda – Festival „Ubrzaj 2013“: Kaθar e cikne manuša thaj korro amalipe

O cikno manuš thaj lesko maripe e aćhimasqe ane lumia savi bistarda pe empatia sesa ano fokus e tritone ӡesesqo e festivalsqe filmosqe kaθar e manušikane xakaya ,,Siӡar 2013 „ ko ćetrko aratăsa ane Montenegrosko themesqo teatr. Sikadine si e filmura e „Epizoda ano ӡivdipen e kidutnenqo e sastresqe “ Danis Tanović , „Maj but kaθar o avӡin“ e Markusesqo ... Read More »

24.12.2013, inkluzija.gov.rs – O Evropakere integracie šukar baši manušikane hakongoro arakhibe

O džene taro majbezehale sasoitne grupe si bizo lačho nijamalo arakhibe ani Srbia, anglal sa sebepi nanipe šukar ikeribe ko čačipe o hramina, vakergje o nijamaria taro Komiteti taro nijamaria baši manušikane hakoja(YUKOM). O bilačhe gnde thaj but lunge čhipote si maškar o majbare bariere baši hakongoro ikeribe ko čačipe. Ulavdeste si lipardo o džanlipe taro raštrakoro finansiribe bilovengiri nijamali ... Read More »

25.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Publik lafikeribe bašo Bahani baši keribe mehanizmia tari Radži uče digraja baši dikhljaribe o ikeribe ko čačipe taro rekomandacie bašo mehanizmia tar UN baši manušikane nijamia

I kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere nijamia tari Republika Srbiakiri Radži akharela sa e dizutnen thaj strukakere publiko te pendžaren pe e bukjarne tekstea taro Bahani baši keribe mehanizmia tari Radži uče digraja baši dikhljaribe o ikeribe ko čačipe o rekomandacie bašo mehanizmia tar UN baši manušikane nijamia thaj te den pe komentaria. O publik lafikeribe bašo Bahani kerela pe ... Read More »

Baši čhinavibe sa o čhania rasakiri diskriminacia

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ... Read More »