Tag Archives: protesti θaro Rroma

2.7.2014, belami.rs – [VIDEO] Rroma iqerqe protesti angla e Dizyaqo kher

Rroma θari nišesqi maxala Crvena Zvezda kolenqe ale vi Rroma θar aver nišesqe maxale, paše Ʒi 200, iqerqe protestiă anglal Dizyaqo kher soske jek masek nane len elektrikani energiă vi rodena θari diz te pomaškarel len. Lenge sine čhinavdi i elektrikani energiă sebepi borƷi θaro 9 milioniă dinara. O direktori ko Jugoistok Θarko Bulatović ko arakhieb e rpezententenca baxanqerqa čhinavibe ... Read More »