Tag Archives: Rroma Niš

9.7.2014, romea.cz – O Rroma anglal e Dizyako kkher ko Niš skandirinqe: Mangsa struja!

O Rroma θari nišesqi maxala Crvena zvezda kolenqe anglal jek masek sine čhinavdi i struja sebepi borƷi θaro enja milioniă dinara, avdive protestirinqe anglal e Dizyako kher rodindor θaro dizjakošerutno ko Niš Zoran Perišič te del lenge arka. Akharindor vi skandirindor „Mangasa struja“ mangle te vazden sama ko dizyake šerutne manuša ko problemi kolea arakhena pe, vaqrindo kaj khoni na ... Read More »

4.7.2014, Blic – 20 familie 2 kurke bizi struje: Kana raqate uštava te dav čuči e bebe, na dikhava kote tano

θaro duj kurke soske thablile lenqe strujomerja, a Elektrodistribuciă na mangela palem te mukel la lenge ʒikana na pokinena pe borʒiă. Ola baxanqerqe te qerel pe phanlolafi, numa o oficiălno ʒovapi panda na lele. Θaro truyal 100 ʒivdutne ki maxala, trinori si čhavre kolenqe o karanluko phare avela. –  E dujemasekonqe bebe na nanqarqum buteder θaro 15 dive. But si ... Read More »

2.7.2014, belami.rs – [VIDEO] Rroma iqerqe protesti angla e Dizyaqo kher

Rroma θari nišesqi maxala Crvena Zvezda kolenqe ale vi Rroma θar aver nišesqe maxale, paše Ʒi 200, iqerqe protestiă anglal Dizyaqo kher soske jek masek nane len elektrikani energiă vi rodena θari diz te pomaškarel len. Lenge sine čhinavdi i elektrikani energiă sebepi borƷi θaro 9 milioniă dinara. O direktori ko Jugoistok Θarko Bulatović ko arakhieb e rpezententenca baxanqerqa čhinavibe ... Read More »

23.5.2014, e-novine – Baro ilo i kana si ćorripe

I te si kaj korrkore ӡivdisarenan e phare kišle, e thanbešutne e thanesqe Crvena Zvezda ano Niš ulavde bati pire e na e bare sociăalne mažutimasqo thaj kinde kado so si maj trubutno e manušenge save aćhile ane phari situacia pala e bare paya. E manuša anθar o kendroe sociălne bućenqe gasave gestosqe vakarde kaj sikavel vareso so si maj ... Read More »