Tag Archives: Agencija EU za fundamentalna prava

11.7.2014, fra.europa.eu – FRA objavila naznake ključnih razvoja u fundamentalnim pravima u 2013.

EU i njene države članice su preduzele daljnje važne korake u zaštiti i promociji fundamentalnih prava protekle godine, podvlači upravo objavljen rezime FRA-ovog godišnjeg izveštaja. Ovogodišnji rezime godišnjeg izveštaja – Highlights 2013 – usmerava pažnju ka ključnim pravnim i političkim razvojima na polju fundamentalnih prava u 2013.godini. Ovo obuhvata nova međunarodna obavezivanja, pravne reforme i inovativne politike na terenu. Izvor ... Read More »

7.7.2014, FRA – Agencija za fundamentalna prava radi sa Institutom za polove kako bi pomogla borbi protiv nasilja nad ženama

Kao odgovor na zaključke Saveta EU od 5-6.juna 2014. o ‘Sprečavanju i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i decom’, kojim su pozvane sve relevantne agenciej EU ‘da nastave sa svojim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama i da ojačaju svoju saradnju i ujedine svoje eskpertize’ – FRA će učiniti dostupnim set podataka iz svog istraživanja sa celokupne ... Read More »

4.7.2014, fra.europe.eu – FRA pomaže u izgradnji kritične mase za zaštitu prava, kaže Visoki komesar UN-a za ljudska prava

Visoki komesar UN-a za ljudska prava, Navi Pillay, je prepoznao ulogu agencije u podupiranju izgradnje kritične mase za promociju i zaštitu fundamentalnih prava u okviru EU. Ona je dala svoje komentare tokom svoje posete FRA (Agencija EU za fundamentalna prava, prim. prev.) 3.jula kako bi razgovarali o njenim iskustvima u upravljanju globalnom borbom za ljudska prava. Direktor FRA Morten Kjaerum ... Read More »

29.1.2014. – fra.europa.eu: Agencija EU za fundamentalna prava nadgrađuje debatu o budućoj pravdi i pitanjima unutrašnjih poslova u EU

FRA je upravo objavila dokument “Fundamentalna prava u budućnosti problematike pravde i unutrašnjih pitanja Evropske unije”. On naznačava ključna razmatranja fundamentalnih prava za kratkoročnu i srednjoročnu budućnost pravde i unutrašnjih pitanja u EU. Dokument je doprinos Agencije trenutnoj debati EU institucija i država članica o budućim politikama u oblasti slobode, sigurnosti i pravde, dok se trenutni okvir, Stokholmski program, približava ... Read More »