Tag Archives: Crna Gora

10.6.2014, Pobjeda – Regulisanje pravnog status ključ integracije Roma

Prioritet Crne Gore, ali i zemalja u regionu treba da bude regulisanje pravnog statusa Roma, jer je to preduslov za rješavanje ostalih problema te populacije, poručio je šef Delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnič. On je na seminaru „Lokalni pristup, konkretan pristup“, koji je Delegacija EU organizovala kako bi se predstavili problemi sa kojima se Romi suočavaju i donijeli ... Read More »

27.5.2014, Vijesti Online – GA: Zabrinjava broj pripadnika manjinskih naroda na vodećim funkcijama

Istraživanje koje je Građanska alijansa (GA) sprovela, pokazalo je zabrinjavajuće rezultate po pitanju zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda na vodećim funkcijama u izvršnoj vlasti. “Od 110 čelnih funkcija u Vladi Crne Gore (predsjednik, potpredsjednik, ministri, direktori direktorata, šef kabineta i savjetnici premijera, generalni sekretar i njegovi zamjenik, pomoćnik i savjetnik) ni na jednoj od njih nema pripadnika romske nacionalnosti, dok je ... Read More »

27.5.2014, Akcija za ljudska prava – I dalje bez političke volje za suštinskim promjenama u crnogorskom društvu

Iako je normativni okvir u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava unaprijeđen, nedovoljno ojačani i/ili efikasni institucionalni mehanizmi i neadekvatna primjena normativnog okvira u praksi čini stanje u ovim oblastima samo donekle prihvatljivim. Zajednička karakteristika trenutnog stanja u svim navedenim oblastima je nedostatak političke volje da se dođe do suštinskih pozitivnih promjena. Nepostojanje rezultata u radu tužilaštva u pogledu rasvjetljavanja ... Read More »

20.5.2014, Dan Online – Poražavajuća statistika u izveštaju o sprovođenju akcionog plana zapošljavanja

PODGORICA – Pre­ma po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ), na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih do 25 go­di­na sta­ro­sti, kra­jem 2013. go­di­ne je bi­lo 7.058 ili 20,05 od­sto, od ukup­no 34.514 li­ca bez po­sla, što pred­sta­vlja po­ve­ća­nje od 0,25 od­sto u od­no­su na 2012. To je kon­sta­to­va­no u iz­vje­šta­ju o spro­vo­đe­nju Ak­ci­o­nog pla­na za­po­šlja­va­nja i raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa u 2013, ko­ji je usvo­ji­la Vla­da, ... Read More »

19.5.2014, Vijesti Online – CEDEM: Zakoni protiv diskriminacije ne primjenjuju se adekvatno

Crna Gora je napredovala u izgradnji zakonodavnog okvira u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i zabrane diskriminacije, ali je problem neadekvatna primjena zakona, ocijenila je autorka Vodiča kroz antidiskriminaciono zakonodavstvo Marijana Laković Drašković. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) predstavio je danas Vodič kroz antiskriminaciono zakonodavstvo, koji je izrađen u saradnji sa Britanskom ambasadom u Podgorici i AIRE ... Read More »

30.1.2014. – RTCG: Odnos prema Romima kao prema Jevrejima

Najveća diskriminacija u Crnoj Gori prisutna je prema Romima, što pokazuju i najnovije istraživanja. To je ujedno i najbolja slika stanja u kojem živi ta manjinska grupa, zaključeno je tokom regionalne konferencije o Dekadi inkluzije Roma 2005.-2015. “Diskriminacija Roma – izazovi anticiganizma i višestruka diskriminacija”. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović kazao je da Crna Gora organizovanjem ovakvih ... Read More »

20.1.2014. – Dan: U Komunalnom rade na crno

Svega 12,6 odsto Roma znalo je da navede neku inicijativu ili mjeru koja se odnosi na povećanje broja učenika u školama. Vi­še od po­lo­vi­ne Ro­ma u Cr­noj Go­ri, od­no­sno njih 68 od­sto, sma­tra da je nji­hov po­lo­žaj u dru­štvu loš, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje pod na­zi­vom „Sta­vo­vi Ro­ma i Egip­ća­na i dru­gih na­ci­o­na­lo­nih za­jed­ni­ca o De­ka­di po­lo­ža­ja Ro­ma i Egip­ća­na u ... Read More »

19.1.2014. – cdm.me: Istraživanje GA – Romi u Crnoj Gori su generalno ugroženi

Romi su u Crnoj Gori generalno ugroženi, a vlasti ne preduzimaju neophodne mjere u cilju njihove integracije u društvo, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 1. do 20. decembra 2013. godine u Podgorici, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Herceg Novom, Kotoru, Tivtu i Ulcinju. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje stavova Roma i drugih nacionalnih zajednica u Crnoj ... Read More »

15.1.2014. – RTCG: Gradiće se 62 stana za Rome u Nikšiću

Nikšić će, izgradnjom 62 stana za Rome, biti prva opština koja će u ovoj godini rješavati stambeno pitanje za tu populaciju regionalnim projektom urađenim za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, saopštio je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović. On je, nakon razgovora sa gradonačelnikom Nikšića, Veselinom Grbovićem, precizirao da je od potrebnih 500 miliona za ... Read More »

11.1.2014. – Pobjeda: Intervju – Zoltan Kovač: Domicilnim Romima treba veća podrška

Vlada Crne Gore savjesno radi na identifikovanju problema i pronalaženju rješenja kada je riječ o položaju romske populacije. Vrijedna je i u realizaciji postavljenih ciljeva i vrlo je odlučna u tom radu – poručio je u razgovoru za Pobjedu državni sekretar za društveno unapređenje u Vladi Mađarske Zoltan Kovač. POBJEDA: Koje bi bile Vaše preporuke Vladi Crne Gore za unapređenje ... Read More »