Tag Archives: FRA

16.7.2014, fra.europa.eu – Direktor FRA-a podvlači potrebu za jačanjem fundamentalnih prava širom EU

Uprkos brojnim dostignućima u oblasti fundamentalnih prava koja je EU postigla tokom godina, mnogi ljudi širom Evrope nastavljaju da trpe. Veći pristup pravdi za žrtve i jači institucionalni okvir za fundamentalna prava su dve oblasti od posebnog interesa koje je direktor FRA-a, Morten Kjaerum, podvukao kada se obratio Veću radničke partije za fundamentalna prava, građanske slobode i slobodu kretanja osoba ... Read More »

11.7.2014, fra.europa.eu – FRA objavila naznake ključnih razvoja u fundamentalnim pravima u 2013.

EU i njene države članice su preduzele daljnje važne korake u zaštiti i promociji fundamentalnih prava protekle godine, podvlači upravo objavljen rezime FRA-ovog godišnjeg izveštaja. Ovogodišnji rezime godišnjeg izveštaja – Highlights 2013 – usmerava pažnju ka ključnim pravnim i političkim razvojima na polju fundamentalnih prava u 2013.godini. Ovo obuhvata nova međunarodna obavezivanja, pravne reforme i inovativne politike na terenu. Izvor ... Read More »

7.7.2014, FRA – Agencija za fundamentalna prava radi sa Institutom za polove kako bi pomogla borbi protiv nasilja nad ženama

Kao odgovor na zaključke Saveta EU od 5-6.juna 2014. o ‘Sprečavanju i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i decom’, kojim su pozvane sve relevantne agenciej EU ‘da nastave sa svojim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama i da ojačaju svoju saradnju i ujedine svoje eskpertize’ – FRA će učiniti dostupnim set podataka iz svog istraživanja sa celokupne ... Read More »

4.7.2014, fra.europe.eu – FRA pomaže u izgradnji kritične mase za zaštitu prava, kaže Visoki komesar UN-a za ljudska prava

Visoki komesar UN-a za ljudska prava, Navi Pillay, je prepoznao ulogu agencije u podupiranju izgradnje kritične mase za promociju i zaštitu fundamentalnih prava u okviru EU. Ona je dala svoje komentare tokom svoje posete FRA (Agencija EU za fundamentalna prava, prim. prev.) 3.jula kako bi razgovarali o njenim iskustvima u upravljanju globalnom borbom za ljudska prava. Direktor FRA Morten Kjaerum ... Read More »

6.6.2014, fra.europa.eu – Kako ojačati zaštitu evropskih fundamentalnih prava: FRA predlaže načine za unapređenje

Dok su se EU ministri sastali da diskutuju o budućnosti EU politika o slobodi, bezbednosti i pravosuđu, EU Agencija za fundamentalna prava (FRA) naznačava praktične predloge u svom Godišnjem izveštaju o tome kako osigurati da ljudi u EU mogu imati bolje zaštićenim svoja prava. On takođe mapira izazove za fundamentalna prava i dostignuća koja su se dogodila tokom 2013.godine. Kao ... Read More »

22.5.2014, fra.europa.eu – Lokalno angažovanje u romskim zajednicama

FRA (Agencija Evropske unije za fundamentalna prava, prim. prev.) će sprovesti posete lokacijama u dve opštine koje su izabrane za pilot fazu FRA-ovog projekta lokalnog angažovanja za inkluziju Roma (LERI): Mantua (Italija) 22-23.maja i Hrabušice (Slovačka) 26.maja. FRA će predstaviti projekat lokalnim vlastima, predstavnicima romskih zajednica, organizacijama civilnog društva i drugim ključnim nosiocima uloga. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/event/2014/local-engagement-roma-communities     Read More »

29.1.2014. – fra.europa.eu: Agencija EU za fundamentalna prava nadgrađuje debatu o budućoj pravdi i pitanjima unutrašnjih poslova u EU

FRA je upravo objavila dokument “Fundamentalna prava u budućnosti problematike pravde i unutrašnjih pitanja Evropske unije”. On naznačava ključna razmatranja fundamentalnih prava za kratkoročnu i srednjoročnu budućnost pravde i unutrašnjih pitanja u EU. Dokument je doprinos Agencije trenutnoj debati EU institucija i država članica o budućim politikama u oblasti slobode, sigurnosti i pravde, dok se trenutni okvir, Stokholmski program, približava ... Read More »

3.12.2013, fra.europa.eu – FRA izdala političko trening uputstvo zasnovano na fundamentalnim pravima

3.decembra 2013.god. Agencija Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) je predstavila političko trening uputstvo zasnovano na fundamentalnim pravima na Međunarodnoj konferenciji o edukaciji i treningu o ljudskim pravima za civilne i javne službe u Dablinu, Irska. FRA je domaćin radionice na konferenciji za funkcionere koji sprovode zakon, kako bi predstavila i odgovorila na pitanja o trening uputstvu. Izvor (engleski jezik): ... Read More »

12.12.2013, fra.europa.eu – Evropski Parlament i Savet pozivaju na pojačane napore za integraciju Roma

Savet EU je usvojio 9.decembra preporuku o efektivnim merama za integraciju Roma u državama članicama. Ona ima za cilj da bude vodič državama članicama u poboljšavanju efektivnosti njihovih mera da postignu integraciju Roma i da ojačaju implementaciju njihovih nacionalnih strategija. Pored toga, 12.decembra Evropski Parlament je diskutovao o integraciji Roma. Oslanjajući se na FRA-ove podatke, jedna rezolucija je pozvala da ... Read More »