Tag Archives: Međunarodni pravni okvir

29.7.2014, NIAR – Obrazovanje Roma: Međunarodni pravni okvir

Pravo na obrazovanje utvrđeno je u nizu međunarodnih dokumenata: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (član 26), Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravi ma (član 13), Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (član 5.), Konvencija Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) protiv diskriminacije u obrazovanju, Međunarodni sporazum o civilnim i političkim pravima, Mi lenijumski ciljevi ... Read More »