Tag Archives: rad na crno

20.1.2014. – Dan: U Komunalnom rade na crno

Svega 12,6 odsto Roma znalo je da navede neku inicijativu ili mjeru koja se odnosi na povećanje broja učenika u školama. Vi­še od po­lo­vi­ne Ro­ma u Cr­noj Go­ri, od­no­sno njih 68 od­sto, sma­tra da je nji­hov po­lo­žaj u dru­štvu loš, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje pod na­zi­vom „Sta­vo­vi Ro­ma i Egip­ća­na i dru­gih na­ci­o­na­lo­nih za­jed­ni­ca o De­ka­di po­lo­ža­ja Ro­ma i Egip­ća­na u ... Read More »